Žádost kraje o dotaci

Nová žádost o dotaci

Jestliže kalendářní den spadá do období pro podávání žádosti kraje o dotaci, kliknutí na úlohu Nová žádost se otevře formulář pro vyplnění nové žádosti o dotaci anebo pro editaci rozepsané, ještě nepodané žádosti.

Rozepsanou žádost lze kdykoli tl. OK uložit a později se k ní vrátit.

Na formuláři žádosti vyplňte všechny požadované údaje a vložte všechny potřebné přílohy.

Přílohy a jejich povinnost stanovuje MPSV.

Jaké typy příloh jsou ministerstvem vyžadovány snadno zjistíte náhledem do administrace dotačního řízení.

Kurzor nastavte na příslušný rok dotačního řízení a kliknutím na tl náhledu se zobrazí detailní informace.

V detailu dotačního řízení v části Dotace pro kraje klikněte na tl. Seznam příloh.

Zobrazí se seznam typů příloh včetně jejich povinnosti.

Podáni žádosti osobním kvalifikovaným certifikátem

Podmínkou pro podáni žádosti je instalace osobního kvalifikovaného certifikátu na vašem PC, který bude použit k elektronickému podpisu.

Jestliže je certifikát uložen na čipové kratě, po vložení karty do čtečky se certifikát automaticky do PC nainstaluje.

 

Podání žádosti se skládá ze dvou kroku:

1) uzamknutí žádosti před podáním

2) vlastním podání žádosti

Na formuláři žádosti kliněte na tl. Podáni žádosti.

Otevře se formulář, který umožňuje:

Při uzamčení žádosti proběhne formální kontrola úplnosti žádosti. Výsledky se vypíší ve formátu PDF. Jestliže se jedná pouze o varování anebo se nezjistí žádné chyby, klikněte na tl. Pokračovat a aplikace povolí žádost uzamknout před podáním. Žádost se podá kliknutím na tl. Podat žádost. Proběhne opět kontrola formální úplnosti žádosti. Je-li vše v pořádku, klikněte na tl. Pokračovat.

Zobrazí se náhled PDF žádosti. Po závěrečné kontrole žádosti klikněte na tl. Podat. Aplikace vyhledá kvalifikované certifikáty instalované na vašem PC a nalezené certifikáty nabídne k výběru. Umístěním kurzoru vyberte osobní kvalifikovaný certifikát, kterým budete podepisovat a klikněte na tl. OK.

Při otevření formuláře pro výběr certifikátu pro podepsání, může být uživatel vyzván k vložení čipové karty / tokenu. Jestliže jsou v úložišti certifikátů uživatele certifikáty, které mají privátní klíč na čipové kartě nebo USB tokenu, bude uživatel vyzván k vložení karty (tokenu). Jestliže k podepisování nebude použit certifikát z čipové karty nebo USB tokenu je možné pokračovat tlačítkem Cancel (seznam certifikátů bude i přesto obsahovat i certifikáty z čipové karty / tokenu jestliže jsou registrovány v úložišti certifikátu uživatele – médium s privátním klíčem bude opět vyžadováno v momentě podepisování certifikátem).

Zobrazí se dialogové okno pro zadání PIN k certifikátu. Zdejte PIN a klikněte na tl. OK.

V závislosti na zabezpečení privátního klíče může být uživatel při podepisování vyzván k udělení povolení číst privátní klíč aplikaci. Zde je třeba povolit přístup. Bez povolení přístupu nelze podepsat. Povolení je vždy k aktuálnímu podepisování, systém si souhlas nepamatuje.

V případě úspěšného el. podepsáni žádosti se zobrazí dialogové okno o podepsání žádosti.

PDF žádosti si můžete vytisknout nebo uložit na svůj lokální disk přímo z formuláře Podání žádostí.

Doklad o podáni žádosti a vzetí zpět žádosti

Otevřete úlohu Podané žádosti, vyberte podanou žádost a otevřete její náhled. Kliknutím na tl. Podání žádosti se otevře stejnojmenný formulář obsahující záznamy historie podávání žádosti. Z formuláře můžete PDF žádosti vytisknout nebo si uložit na svůj počítač.

Jestliže ještě neuplynul termín pro podání žádosti, můžete žádost vzít zpět a do termínu opět podat.

Průběžný přehled o čerpání dotace

Postup

1) Musí být zadány přiznané výše dotace, dofinancování, přerozdělení a vyplacené platby dotací.

2) Otevřete formulář průběžného přehledu, vyplňte informace o KÚ, vložte přílohu Popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání dotace (povinná příloha) nebo Pověření osoby zastupující statutárního zástupce (nepovinná příloha).

3) Klikněte na tl. Podat.

Formulář průběžného přehledu

Formulář pro průběžný přehled o čerpání dotace se otevře kliknutím na tl. Průběžný přehled na formuláři Podané žádosti.

Otevře se formulář průběžného přehledu pro zadání informací o kraji, kontaktních údajů, vložení příloh a podání.

Předpokladem správného podání je, že je všem službám vyplněna výše přiznané dotace, zaevidováno případné navýšení anebo přerozdělení na nástupnickou službu a jsou zadány všechny vyplacené částky dotace.

Tyto údaje jsou v souhrnné výši uvedené v části Souhrnné informace o přehledu. Dokud přehled nepodáte, lze tyto informace o dofinancování, přerozdělení a o výplatách upravovat a s novým otevřením formuláře přehledu se Souhrnné informace o přehledu automaticky do okamžiku podání přehledu aktualizují.

Jako přílohu vložte dokument Popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání dotace (povinná příloha) a v případě, kdy průběžný přehled nebude podávat statutární zástupce, ale pověřená osoba, vložte el. kopii pověření osoby zastupující statutárního zástupce.

Podání přehledu

Na formuláři Průběžný přehled o čerpání dotace klikněte na tl. Podání. Otevře se formulář podání přehledu, který obsahuje historii podání (a vzetí zpět) a umožňuje vytisknout PDF o podání přehledu.

Klikněte na tl. Podat přehled.

Funkce podání je aktivní, jestliže alespoň jedno dotační kolo dotačního roku, za který se podává průběžný přehled, má zveřejněné výsledky.

Jestliže nejsou vyplněny povinné informace o KÚ nebo není vložena povinná příloha Popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání dotace, zobrazí se informace o chybách.

Je-li vše v pořádku, zobrazí se náhled na PDF podání přehledu a po kliknutí na tl. Podat se provede podání. Aplikace v tento okamžik rovněž vytvoří a uloží kopii dat o přiznaných dotací, dofinancování, přerozdělení a výplatách pro jejich následné statistické zpracování.

Tisk dokladu o podání a vzetí zpět podaného přehledu

Z formuláře podání průběžného přehledu můžete doklad o podání průběžného přehledu o čerpání dotace otevřít a vytisknout anebo ve formátu PDF jej vyexportovat na svůj lokální disk.

Jestliže zjistíte, že jste neuvedli některou platbu anebo jste vložili chybnou přílohu, můžete do uplynutí termínu pro podání průběžného přehledu vzít podání přehledu zpět, provést opravy a přehled opět podat.

Konečný přehled o čerpání dotace

Postup

Upozornění: Po podání konečného přehledu o čerpání dotace není možné měnit jakékoli údaje týkající se dotačního roku, za který byl konečný přehled podán.

Formulář konečného přehledu

Formulář pro konečný přehled o čerpání dotace se otevře kliknutím na tl. Konečný přehled na formuláři Podané žádosti (kraje o dotaci).

Otevře se formulář konečného přehledu pro zadání informací o kraji, kontaktních údajů, vložení příloh a podání.

Vysvětlení některých položek:

Dotace přiznaná krajem na sociální služby je součet hodnot Celková dotace za rok za všechny podpořené sociální služby.

Vyplaceno celkem je součet vyplacených částek za všechny sociální služby. Tato částka může výt vyšší než Dotace od MPSV, jestliže některé platby byly vráceny a vyplaceny jiným službám.

Jako přílohu vložte dokument Konečný přehled o čerpání dotace (povinná příloha) a v případě, kdy konečný přehled nebude podávat statutární zástupce, ale pověřená osoba, vložte el. kopii pověření osoby zastupující statutárního zástupce.

Upozornění: Zkontrolujte, že částka k vrácení MPSV je správně. Pokud není, může být chyba v datumech vratek.

Export dat konečného přehledu si kdykoli můžete vyexportovat do formátu CSV a načíst do Excelu – viz funkce Export dat přehledu vlevo dole.

Podání konečného přehledu

Na formuláři Konečný přehled o čerpání dotace klikněte na tl. Podání. Otevře se formulář podání přehledu, který obsahuje historii podání (a vzetí zpět) a umožňuje vytisknout PDF o podání přehledu.

Klikněte na tl. Podat přehled.

Spustí se kontrola podávaného přehledu. Podmínkou pro podání konečného přehledu je zveřejnění výsledků všech dotačních kol, vložení povinné přílohy a vyplnění výnosů a nákladů všech služeb, kterým byla dotace poskytnuta.

Kontrola upozorní na sociální služby, u kterých se neshoduje Celková dotace za rok s výši vyplacené částky snížené o vratky. Jedná se však jen o varování, aplikace umožní přehled podat.

Pokud nebyly zjištěny chyby bránící podání a obsluha se rozhodne pokračovat, zobrazí se náhled na PDF podání přehledu a po kliknutí na tl. Podat se provede podání.

Po podání je aktivní funkce pro vzetí zpět, avšak pouze do doby uplynutí termínu pro podání konečného přehledu.

Tisk dokladu o podání konečného přehledu

Z formuláře podání konečného přehledu můžete doklad o podání konečného přehledu o čerpání dotace otevřít a vytisknout anebo ve formátu PDF jej vyexportovat na svůj lokální disk.