Koncepce dotačního řízení v aplikaci

Dotační řízení krajů pro poskytovatele sociálních služeb

Dotační kola a mimořádné termíny

Termíny podávání žádostí

Žádost o dotaci na jednotlivé sociální služby

Přílohy žádosti

Podáni žádosti

Chybný dotační program

Hodnocení žádostí

Koncepce žádostí krajů o dotace a průběžný přehled čerpání

Dofinancování, přerozdělení a změna výše dotace

Dofinancování

Sociální službu lze dofinancovat pouze na základě žádosti o dotaci, přičemž dotace nemusí být v rámci vyhodnocení přiznána a nemusí být ani zadáno vyhodnocení žádosti. Dofinancování je možné pouze do výše požadavku na dotaci. Při řešení nestandardních situací lze tuto výši překročit pouze za předpokladu, že není překročen součet požadavků na dotaci na všechny kraje uvedené na žádosti.

Dofinancovat lze žádosti až po zveřejnění výsledků dotačního kola.

K dofinancování použijte úlohu Dodatečné změny výše dotace, která se spustí z úlohy Vyhodnocování žádostí o dotace.

Přerozdělení

Přerozdělení umožňuje převést aktuální výši přiznané dotace na nástupnické sociální služby. Přerozdělení se sice zadává, podobně jako dofinancování, pro žádost o dotaci, ale přerozdělit lze aktuální výši dotace na službu, tedy včetně dofinancování a přerozdělení z jiných služeb, a to za všechna dotační kola.

Přerozdělení lze zadat bez ohledu na zveřejnění výsledků dotačního kola.

K přerozdělení použijte úlohu Přerozdělení dotace, která se spustí z úlohy Vyhodnocování žádostí o dotace.

Částka, která se přerozdělila na nástupnické služby, se nesmí uvést jako snížení přiznané dotace (viz dále), ale ani v částce vzdání se dotace, která se zadává přes úlohu Poskytování dotací v programu A.

Jestliže je však dotace přerozdělena na službu, která v dotačním roce v žádném z dotačních kol nepodala žádost o dotaci, nelze již v aplikaci na tuto službu přerozdělenou částku znovu přerozdělit na jinou službou anebo přerozdělenou částku dofinancovat. Problém je nutno řešit v případě dofinancování tak, že se dofinancuje původní služba a tato částka se zase přerozdělí. A v případě potřeby přerozdělení již přerozdělené dotace je nutno snížit nebo zrušit původně přerozdělenou částku a zadat přerozdělení na novou nástupnickou službu.

Snížení / zrušení přiznané dotace

Po zveřejnění výsledků dotačního kola lze dotaci uvedenou na formuláři Vyhodnocení snížit zadáním změny přiznané dotace resp. dotaci zrušit zadáním nuly.

Ke snížení výše dotace uvedené na vyhodnocení konkrétní žádosti o dotaci použijte úlohu Dodatečné změny výše dotace, která se spustí z úlohy Vyhodnocování žádostí o dotace.

Evidence vyplacených dotací, vratek a vzdání se dotace

Výplaty dotace, vratky, vzdání se dotace, náklady a výnosy z vyúčtování se zadávají v úloze Poskytování dotací v programu A. Tyto částky se zadávají bez rozlišení dotačních kol.

Jako datum vratky je nutno uvést skutečné datum, protože vratky po roce dotace se nevracejí MPSV jako nespotřebovaná část dotace, ale zůstávají v rozpočtu kraje.

Konečný přehled čerpání dotace

Konečný přehled čerpání dotace předpokládá správné vyplnění případných změn výše dotace, výplat, vratek a vzdání se dotace.

Podmínkou pro podání konečného přehledu je zveřejnění výsledků všech dotačních kol.

Aplikace při podání pouze upozorní, jestliže celkově přiznaná dotace za celý dotační rok (včetně dofinancování, změny výše dotace, přerozdělení a vzdání se dotace) se shoduje s vyplacenou částkou po odpočtu vratek.

Konečný přehled se elektronicky nepodepisuje. Jeho podání probíhá stejně jako při podání průběžného přehledu čerpání dotace. Do uplynutí termínu pro podání konečného přehledu lze v případě zjištění chyby vzít podaný přehled zpět, provést opravu a opět podat.