Základní informace

Kdo může podat žádost o dotaci

Aplikace umožní podat žádost o dotaci v programu A, B, C, D, E a T poskytovateli sociálních služeb, který:

Dotační programy a vyhlašovatelé dotačních řízení

Termíny podání žádostí

Obsah žádosti: dílčí žádosti o dotace na jednotlivé sociální služby

Rekapitulace rozdělení požadované dotace na více krajů:

Přílohy k žádosti

Podáni žádosti

Před zahájením vytváření žádosti si překontrolujte, zda údaje v registru poskytovatelů týkající se organizace a registrovaných služeb jsou aktuální.

Aplikace na to při založení žádosti upozorňuje následujícím hlášením:

Oprava údajů registru provedená až v průběhu vyplňování žádosti se v žádosti již neprojeví a může zkomplikovat vlastní podání žádosti. Zásadní nesrovnalosti brání podání žádosti!

Změny vzniklé po vlastním podání žádosti o dotace (změna sídla, čísla účtu, statutárního orgánu aj.) je poskytovatel povinen oznámit každému vyhlašovateli dotačního řízení, na které žádost o dotaci podal.

Kdo a kdy podává výkaz sociálních služeb

Povinnost podat výkaz má každý poskytovatel sociálních služeb uvedený v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poskytovatel podává jeden výkaz za všechny své služby, které poskytoval alespoň jeden den v roce, za který výkaz podává.

Před zahájením vytváření výkazu si překontrolujte, zda údaje v registru poskytovatelů týkající se identifikačních údajů organizace (název, sídlo, IČ, právní forma) jsou aktuální. Na výkazu musí být tyto údaje uvedeny aktuální, nikoli platné k roku, za který se výkaz podává.

Náhledem do registru poskytovatelů zkontrolujte, zda seznam sociálních služeb s ohledem na období jejich poskytování je správný, zda obsahuje všechny sociální služby, které jste v roce, za který výkaz podáváte, poskytovali. Současně zkontrolujte, zda seznam s ohledem na období poskytování neobsahuje nějakým nedopatřením sociální služby, které jste ve skutečnosti neposkytovali.

Zjistíte-li nesrovnalosti, nevytvářejte výkaz, ale kontaktujte příslušný registrační orgán a domluvte se na jejich odstranění.

Upozorňujeme, že změny v registru, zadané až v průběhu vytváření výkazu, se ve výkazu neprojeví. Zásadní nesrovnalosti brání podání výkazu!