Vyhodnocení žádostí o dotace ministerstvem

Jak na to

 1. Zadání nového dotačního řízení a správa dotačního řízení je popsáno v kapitole Administrace dotačního řízení. V úloze Detail dotačního řízení se zadávají rámcové termíny dotačních kol (pro DP A) a termíny dotačních kol pro dotační program B. V rámci DP B lze zadat seznam příloh, parametry dotačního řízení a parametry pro výpočet finanční dotace. Dále se na formuláři eviduje obdobní podávání žádosti krajů o dotace, podávání průběžného a konečného přehledu.

 2. Průběh podávání žádosti lze sledovat prostřednictvím statistik - kapitole Statistiky podávání žádostí.

 3. Před uplynutím termínu podání žádostí je vhodné vytvořit statistiku uzamknutých nepodaných žádostí. Pokud je žádost uzamknuta již podezřele dlouhou dobu, kontaktujte poskytovatele, zda omylem nezapomněl uzamknutou žádost podat.

 4. Po termínu podání žádostí krajské úřady a MPSV nemohou automaticky zahájit hodnocení žádostí. Podmínkou hodnocení totiž je, aby hodnocení bylo v administraci dotačního řízení povoleno - viz dále.

 5. Přehled všech podaných žádostí o dotace, včetně zobrazení jejich detailu a hodnocení, poskytuje úloha Vyhodnocení žádostí. V úloze se zobrazí všechny podané žádosti, ale až po povolení hodnocení. Úloha současně slouží k zadání závěrečných návrhů na dotace pro dotační komisi, evidenci výše návrhů na dotaci podle rozhodnutí dotační komise a evidenci přiznané výše dotace ministrem. Podrobněji v kapitole Vyhodnocení žádostí o dotace.

 6. Pro potřeby základního přehledu o podaných žádostí můžete data žádostí po povolení hodnocení vyexportovat - viz kapitola Export dat do formátu CSV.

 7. Proveďte hodnocení žádostí o dotace v programu B - viz kapitola Hodnocení žádostí o dotace v programu B. Reálný návrh na výši dotace se zadává až v rámci vyhodnocení - viz kapitola Vyhodnocení žádostí o dotace.

 8. Jestliže v seznamu žádostí o dotace v programu B zjistíte žádosti, které mají chybně zvolen dotační program, proveďte rovněž jejich hodnocení (včetně hodnocení rozpočtu). Bude použito po změně programu na A ke stanovení požadované výše dotace prostřednictvím vybraných krajů a k stanovení maximální výše dotace prostřednictvím vybraných krajů. (Poznámka: Ani po změně dotačního programu z B na A nebude takovou žádost hodnotit KÚ a nebude v aplikaci zahrnuta do souhrnné žádosti.)

 9. Reálný návrh podpory žádostí o dotace v programu B lze zadávat přímo v úloze Vyhodnocování žádostí o dotace anebo prostřednictvím MS Excelu následným importem dat do aplikace. Podrobněji o podmínkách importu v kapitole Import dat pro MPSV.

 10. Návrh na výši dotace pro dotační komisi, závěry dotační komise a výši přiznanou rozhodnutím pana ministra můžete importovat ze souboru CSV - viz kapitola Import dat pro MPSV.

 11. Jestliže nepoužijete import dat, lze částky výše dotací zadat:
  ručně pro každou žádost o dotaci zvlášť v úloze Vyhodnocení anebo
  hromadným překopírováním těchto částek pomocí úlohy Hromadné vyhodnocení a následně pak ručně v úloze Vyhodnocení opravit ty částky, které se od předchozího návrhu výše dotace liší.

 12. Do systému AS 400 (kapitola Export dat pro AS 400) lze exportovat data jen po řádném ukončení dotačního řízení - viz Administrace dotačního řízení.

 13. Ukončenému dotační řízení lze povolit zveřejnění jeho výsledků včetně hodnocení. Zveřejnění se projeví v aplikaci OKslužby - poskytovatel tím, že poskytovatelům se zobrazí náhledy hodnocení a přiznaných výší dotací. Současně se ve veřejné části registru poskytovatelů zobrazí výše přiznané dotace.