Vyhodnocování žádostí o dotace

 

Úloha slouží:

- k zobrazení seznamu všech podaných žádostí o dotace a k zobrazení jejich náhledu,

- k zobrazení náhledu hodnocení žádosti kraji, jejichž prostřednictvím je o dotaci žádáno a

- k zadání závěrečných návrhů na výši dotace: reálného návrhu podpory pro žádosti hodnocené MPSV, návrhu pro dotační komisi, zaevidování výsledku dotační komise a k zadání konečné výše dotace stanovené ministrem.

Úloha je přístupná pracovníkům MPSV s oprávněním Vyhodnocování žádostí.

Pokud se jen v minimu případů návrhy pro dotační komisi liší od reálných návrhů podpory, nebo výsledky dotační komise od návrhů pro dotační komisi anebo přiznané dotace od výsledků dotační komise, pak může být jednodušší tento postup: Překopírovat všem žádostem částku reálného návrhu podpory do částky pro dotační komisi a ručně opravit ty záznamy, kde se tyto částky liší. A obdobně překopírovat návrhy pro dotační komisi do částek výsledku dotační komise atd. K tomu slouží úloha Hromadné vyhodnocení.

 

Seznam žádostí k vyhodnocování

Volbou úlohy Vyhodnocení žádostí v hl. menu aplikace se zobrazí formulář Vyhodnocování žádostí o dotace. Tak jako i před zobrazením jiných seznamů žádostí se současně otevře formulář Filtr pro výběr služeb.

Oproti ostatním obdobným formulářům obsahuje navíc volby pro výběr žádostí s nekompletním zadáním návrhů dotace, výběr žádostí, u kterých došlo ke změně dotačního programu v průběhu hodnocení, aj.

Filtr lze vyvolat také z formuláře Vyhodnocování žádostí o dotace.

Povinnou volbou je určení dotačního řízení, jehož žádosti se mají v seznamu žádostí k vyhodnocování zobrazit.

Seznam žádostí o dotace obsahuje jak žádosti v programu B, tak žádosti v programu A. Žádosti v programu A jsou uvedeny po krajích, jejichž prostřednictvím je žádáno o dotaci, a to platí i pro žádosti, které hodnotí MPSV.

Pokud žádostí v programu A, které hodnotí MPSV, nemají ještě určeny kraje, které budou dotace distribuovat, pak takové žádosti v seznamu nejsou uvedeny. Na neúplnost je obsluha upozorněna v úloze Závěrečná kontrola.

Zadání závěrečného vyhodnocení se provede kliknutím na ikonu Vyhodnocení viz kapitola Vyhodnocení.

 

Pro žádost o dotaci, na které je kurzor, jsou k dispozici dále funkce:

 

Pod seznamem žádostí jsou uvedeny tyto součtové údaje za vyfiltrované žádosti:

Vyhodnocení

Kliknutím na ikonu Vyhodnocení na formuláři Vyhodnocování žádostí o dotace se otevře formulář pro zadání:

Uvedené hodnoty lze zadávat také hromadně pomocí importu. Reálné návrhy podpory lze importem zadat pouze pro žádosti, které hodnotí MPSV.

 

Závěrečná kontrola

Úloha slouží k zjištění, zda všechny žádosti o dotace (i ty, které nejsou na formuláři zobrazeny) mají zadány všechny návrhy výše podpory a zadanou výši přiznání dotace.

Jestliže více než 100 žádostí nemají zadanou výši přiznané dotace, aplikace pouze zobrazí hlášení a další kontrola se ukončí.

Pro vyhledání žádostí se nezadanými částkami poslouží filtr, viz výše.

Pro kontrolu úplnosti hodnocení slouží příslušné kontrolní úlohy - žádosti o dotace v programu B, žádosti o dotace v programu A.