Vyhodnocení žádostí, přerozdělení, dofinancování

Vyhodnocením je míněna etapa dotačního řízení, kdy po hodnocení žádostí a stanovení optimální výše podpory se stanovuje výše dotace s ohledem na finanční možnosti kraje.

Současně formulář Vyhodnocení umožňuje zadat přerozdělení přiznané dotace na nástupnické služby a po zveřejnění výsledků dotačního kola zadat dofinancování služby nebo snížit výši přiznané dotace (případně ji zrušit zadáním nuly).

Kliknutím na úlohu Vyhodnocení žádostí, změny dotace v hlavním menu aplikace se otevře formulář se seznamem žádostí o dotace a současně se otevře formulář filtru, který je obdobný jako pro hodnocení žádostí, pouze neobsahuje volbu výběru podle ukončeného hodnocení.

Ve sloupci Dotace celkem je uvedena přiznaná dotace včetně změny výše dotace a dofinancování. Do částky není započítáno přerozdělení a vzdání se dotace.

Vlastní formulář vyhodnocení můžete otevřít pouze pro žádosti, u kterých bylo provedeno hodnocení. Hodnocení je považováno za ukončené, jestliže je zadán soulad nebo nesoulad se SPRSS, zvolena podpora nebo nepodpora služby a vyplněn komentář k podpoře/nepodpoře, vypočten maxim. návrh podpory a zadán optimální návrh podpory, který nesmí být vyšší, než maximální.

Po zveřejnění výsledků dotace nelze v detailu vyhodnocení měnit přiznanou dotaci. Naopak lze zadávat dofinancování anebo ve vyhodnocení přiznanou dotaci snížit či zrušit.

Vlastní vyhodnocení žádostí

Ze seznamu žádostí o dotace klikněte na tl. Vyhodnocení anebo dvojklik na záznam služby. Otevře se formulář Vyhodnocení žádosti o dotace.

Vyhodnocení nelze měnit, jestliže má dotační kolo zveřejněné výsledky.

Evidence jednotlivých návrhů umožňuje transparentně zaznamenat jejich postupný vývoj až do částky Přiznaná výše dotace.

Pokud tyto částky stanovujete mimo aplikaci, můžete pro jejich zápis využít import dat.

Poslední položka Mimořádné navýšení dotace je určena pro nestandardní případy. Vyjadřuje celkovou výši dotace, tedy včetně navýšení oproti původně přiznané výši.

Po zveřejnění výsledků dotace je formulář needitovatelný.

Pokud je zapotřebí změnit přiznanou dotaci, je nutno použít úlohu Dodatečné změny výše dotace, která je přístupná po zveřejnění výsledků dotačního kola.

Přerozdělení přiznané dotace

Přerozdělení umožňuje převést aktuální výši přiznané dotace na nástupnické sociální služby. Přerozdělení se zadává pro konkrétní žádost o dotaci, ale přerozdělit lze aktuální výši dotace na službu, tedy včetně dofinancování a přerozdělení z jiných služeb, a to za všechna dotační kola, tedy za celý dotační rok.

Přerozdělení lze zadat bez ohledu na zveřejnění výsledků dotačního kola.

Formulář přerozdělení dotace na nástupnické služby obsahuje jak seznam záznamu přerozdělení na nástupnické služby, tak také informativní seznam záznamů přerozdělení z jiných služeb na tuto službu.

Kliknutím na tl. nového záznamu se otevře formulář pro výběr služeb zvoleného poskytovatele. Implicitně je nastaven poskytovatel dané služby.

Obsluha vybere poskytovatele, jehož služba se stane nástupnickou službou a ze seznamu jeho služeb označí 1 nebo více nástupnických služeb, pro které se vytvoří záznamy na formuláři přerozdělení.

Po té obsluha doplní částku přerozdělení a datum rozhodnutí.

Aplikace umožňuje přerozdělit celou přiznanou dotaci anebo její část, a to na jednu nebo více nástupnických služeb.

Částka, která se přerozdělila na nástupnické služby, se nesmí uvést jako snížení přiznané dotace (viz úloha Dodatečné změny výše dotace), ale ani v částce vzdání se dotace (viz úloha Poskytování dotací v programu A).

Jestliže celá přerozdělená částka anebo její část již byla vyplacena, je nutno na formuláři Poskytování dotací v programu A zadat nejen její vyplacení ale i vrácení. A pak vyplacení na nástupnickou službu.

Jestliže je dotace přerozdělena na službu, která v dotačním roce nepodala žádost o dotaci v žádném z dotačních kol, nelze již v aplikaci na tuto službu přerozdělenou částku znovu přerozdělit na jinou službu anebo přerozdělenou částku dofinancovat. Problém je nutno řešit v případě dofinancování tak, že se dofinancuje původní služba a tato částka se zase přerozdělí. A v případě potřeby přerozdělení již přerozdělené dotace je nutno snížit nebo zrušit původně přerozdělenou částku a zadat přerozdělení na novou nástupnickou službu.

Dodatečné změny výše dotace

Úloha slouží ke změně dotace po zveřejnění výsledků dotačního řízení.

Umožňuje:

• snížit nebo zrušit dotaci přiznanou na formuláři Vyhodnocení žádosti o dotace.

• dofinancovat sociální službu

Úloha se spouští z úlohy Vyhodnocování žádosti o dotace.

Vysvětlení některých položek:

Dotace celkem:
Přiznaná dotace na formuláři Vyhodnocení včetně změny dotace a dofinancování (bez přerozdělení).

Celková dotace za rok:
Přiznaná dotace za všechna dotační kola včetně změn dotace, dofinancování, přerozdělení a vzdání se dotace.

Dofinancovat je možné pouze službu, která figuruje na žádosti o dotaci, a to i v případě, že v rámci vyhodnocení nebyla dotace přiznána.

Aplikace upozorní, jestliže při dofinancování dojde k překročení maximálního návrhu podpory (pokud byl v hodnocení stanoven).

Jestliže dofinancováním dojde k překročení požadavku na dotaci na daný kraj, aplikace vyžaduje uvést zdůvodnění.

Aplikace však kontroluje, aby součet částky Dotace celkem za všechny kraje (na které byla v dotačním kole podána žádost), nepřekročila součet požadavků na dotaci na všechny kraje uvedené na žádosti. Pokud překročí, nepovolí uložit data dofinancování.