Vyhodnocení a vydání rozhodnutí v programu C, D, E a T

Postup zpracování žádostí v programu C

Proveďte export dat pro spisovou službu:

Vytvořte importní soubor ve formátu CSV, který bude míst v prvním řádku názvu sloupců:

Upozornění: IČ musí obsahovat i případné nuly zleva.

Načtěte importní soubor do aplikace:

Pro načtení CSV souboru s čj. a čárovými kódy spusťte úlohu Export a import dat, zvolte Import a Číslo jednací a čár. kód.

Není nutné importovat čj. naráz pro všechny žádosti.

Aplikace kontroluje, aby čj. a čárový kód byli v importním souboru a také v aplikaci unikátní.

Vyřešte případné chyby čísel jednacích:

Jestliže potřebujete zjistit, co je v aplikaci naimportováno, proveďte export pro spisovou službu: u žádostí, pro které již byly čj. a čárový kód naimportovány, budou uvedeny tyto údaje  v exportu.

Import čj. a čár. kódů můžete provést jen pro ty žadatele (IČ), pro které chcete čj. opravit.

Jestliže potřebujete celý import opakovat, protože aplikace hlásí u již naimportovaných položek duplicitu čj. a nechcete pracně hledat, kterých žádostí se to týká, doporučujeme naimportovat všechny čj. znovu a před vlastním importem zaškrtnout Před importem smazat.

Import dat s přiznanou výší dotace:

CSV soubor s přiznanými částkami dotace musí obsahovat v prvním řádku názvy sloupců:

Je však nutné, aby obsahoval přiznané dotace za všechny služby všech žadatelů.

Generování rozhodnutí:

Po spuštění se otevře formulář, ze kterého lze otevřít šablonu rozhodnutí a zkontrolovat a případně upravit texty týkající se podpisující osoby.

Klikněte na tl. Šablona rozhodnutí a překontrolujte text o podepisující osobě a text na místě data rozhodnutí, případně je aktualizujte.

Texty lze editovat v levém sloupci. V pravé části je náhled šablony. Nad ním jsou tlačítka pro listování.

Změny se uloží kliknutím na tl. OK.

Pak klikněte na tl. Generovat rozhodnutí.

Podepsání a odeslání rozhodnutí do spisové služby

Po úspěšném vygenerování rozhodnutí jsou na formuláři Seznam rozhodnutí k dispozici funkce pro elektronické podepsání dokumentu a pro odeslání dokumentu spisové službě.

Umístěním kurzoru na dané rozhodnutí lze pouze toto rozhodnutí vyexportovat, na něj nahlédnout, odeslat do spisové služby anebo smazat.

Na spodní liště jsou tl. úloh pro práci se všemi rozhodnutími.

Před elektronickým podepsáním je nutno v parametrech výběru zvolit k podpisu. Tím se vyfiltrují rozhodnutí, která jsou nepodepsána.

Elektronické podepsání

Postup zpracování žádostí v programu D

Mim. dotační řízení na vícenáklady, výpadek zdrojů a kompenzaci je v aplikaci označeno jako program D.

Postup je stejný jako v případě programu C.

Postup pro získání čísla jednacího (export dat pro spisovou službu a import čj.) je stejný jako v případě programu C.

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady, na výpadek zdrojů a na kompenzaci pracovníků. První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů nebo na kompenzaci pracovníků se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.

 

Postup zpracování žádostí v programu E

Mim. dotační řízení na financování trvání vícenákladů a výpadků finančních zdrojů v souvislosti s epidemií Covid 19 je v aplikaci označeno jako program E.

Postup je stejný jako v případě programu C.

Postup pro získání čísla jednacího (export dat pro spisovou službu a import čj.) je stejný jako v případě programu C.

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady a na výpadek zdrojů . První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.

 

Postup zpracování žádostí v programu T

Mim. dotační řízení na úhradu výdajů vzniklých v důsledku povinného testování je v aplikaci označeno jako program E.

Postup je stejný jako v případě programu C.

Postup pro získání čísla jednacího (export dat pro spisovou službu a import čj.) je stejný jako v případě programu C.

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace na testy pro návštěvy, na výkony testů pro návštěvy, na testy pro uživatele a na výkony testů pro uživatele .

První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.