Struktura uživatelů služby

Struktura uživatelů služby se vyplňuje pouze pro služby skupiny služby sociální péče.

Služby poskytované ambulantní a terénní formou:

Formulář Struktura uživatelů má pro služby poskytované ambulantní nebo terénní formou dvě části:

Pokud v daném stupni závislosti nebo věku nemáte žádné uživatele služby, vyplňte nulu.

Pokud službu ke dni podání žádosti ještě neposkytujete, vyplňte nuly.

Z toho uživatelů bez úhrady: Údaj se vyplňuje pouze pro pečovatelskou službu. Vyjadřuje počet uživatelů z celkového počtu uživatelů, kterým je pečovatelská služba v souladu s § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bez úhrady.

Služby poskytované pobytovou formou:

Jestliže je služba poskytována pobytovou formou, formulář obsahuje obdobné tabulky: Struktura uživatelů služby k lůžkové kapacitě ke dni podání žádosti a Odhad struktury uživatelů služby k lůžkové kapacitě v roce dotace. Tabulky se vyplňují ve vztahu k lůžkové kapacitě. Jedná se o kvalifikovaný odhad struktury uživatelů. Poskytovatel uvede průměrný odhadovaný počet uživatelů v jednotlivých stupních závislosti tak, aby jejich součet odpovídal počtu lůžek. Nejedná se o počet všech odhadovaných uživatelů služby (tj. rodných čísel), ale o odhadovou obsazenost lůžkové kapacity jednotlivými stupni závislosti uživatelů.

Odlehčovací služby poskytované pobytovou a současně terénní nebo ambulantní formou:

Jestliže jsou odlehčovací služby poskytovány pobytovou formou a také ambulantní a terénní nebo (jednou z nich), obsahuje formulář tabulky struktury uživatelů pro ambulantní a terénní formy a tabulky pro struktury uživatelů vzhledem k lůžkové kapacitě.

Upozornění:    Celkový počet odhadu uživatelů služby se musí shodovat se součtem plánovaného počtu uživatelů v dotovaném roce (za jednotlivé formy poskytování), který se zadává v části Kapacita na formuláři Detail služby žádosti.