Správa dotačního řízení

Náhled na termíny MPSV a jiných krajů

Úloha Administrace dot. řízení slouží k informování krajů o termínech a přílohách dotačních řízení MPSV a ostatních krajů.

Formulář je needitovatelný.

Po volbě roku klikněte na tl brýlí (tlačítko pro prohlížení nebo náhled). Zobrazí se informace o dotačních řízení pro zvolený rok.

Formulář obsahuje:

Umístěte kurzor v části Dotační kola na záznam příslušného období dotačního kola.

V části Dotace pro poskytovatele  – program A se zobrazí termíny stanovené jednotlivými kraji ve zvoleném dotačním kole.

Poslední dotační kolo (třetí a další) v programu A může být MPSV stanoveno tak, aby probíhalo současně (anebo po uplynutí) prvního dotačního kola pro následující dotační rok.

Umístěním kurzoru v části Dotace pro poskytovatele – program A na vybraný kraj a po stisknutí tl. brýle (tlačítko pro prohlížení nebo náhled) se zobrazí informace o dotačním řízení kraje.

Administrace dotačního řízení kraje

Úloha je umožňuje pracovníkům kraje administrovat pro dotační rok své vlastní dotační řízení:

Spuštění úlohy administrace: Zvolte v menu úlohu Administrace dot. řízení kraje a zvolte dotační rok.

Kliknutím na tl. údržby se zobrazí formulář administrace.

Otevření podávání žádostí pro poskytovatele

Spusťte úlohu Administrace dotačního řízení kraje a otevřete formulář administrace. Zadejte období pro podávání žádostí o dotace.

Pokud jako datum počátku období (Podáni žádosti od) zadáte dnešní datum, po zavření formuláře budou moci poskytovatelé vytvářet a podávat žádosti o dotace.

Parametry

Kliknutím na tlačítko parametrů v úloze Administrace dotačního řízení kraje se otevře formulář pro zadání parametrů.

Úloha slouží k nastavení:

Účel dotace a plánované období se tiskne na žádosti o dotace. Plánované období může žadatel změnit, v případě změny uvede na žádosti odůvodnění.

Parametry min. měsíční úhrady z v.z.p  a sazby úhrad pro výpočet min. výše úhrad zadejte nejpozději před zahájením hodnocení.

Parametry slouží pro výpočet minimální výše úhrad a min. výše úhrad z fondů v.z.p., které se zobrazují na formuláři hodnocení zdrojů financování. Vypočtené hodnoty jsou rovněž obsaženy v exportu dat žádostí.

Parametry výpočtu finanční podpory

Aplikace podporuje výpočet finanční podpory podle metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Vypočtené částky se zobrazují na formulářích hodnocení a vyhodnocení žádostí o dotace na soc. služby a také se exportují v exportech žádostí o dotace.

Podmínkou pro výpočet výše finanční podpory je zadání parametrů.

Popisy k jednotlivým parametrům se zobrazí po umístění kurzoru na sloupec parametru:

Přílohy k celkové žádosti

Formulář umožňuje zadat typy příloh k celkové žádosti o dotaci. U každého typu přílohy lze nastavit, zda je povinná.

• U typu povinné přílohy aplikace nepovolí podat žádost o dotaci, která tento typ přílohy nebude mít vložen.

• U typu nepovinné přílohy aplikace při podání žádosti upozorní obsluhu, jestliže tento typ přílohy nebude k žádosti přiložen, ale umožní žádost podat.

Příloha typu Zplnomocnění zástupce je neměnná. Použije se pro přílohu plné moci pro osobu, která v aplikaci podává žádost anebo žádost elektronicky podepisuje, aniž by tento úkon vyplýval z jejího právního postavení v organizaci.

Kliknutím na tl. vlevo dole aplikace převezme typy příloh z předcházejícího dotačního kola daného kraje.

Přílohy k dílčím žádostem o dotaci na jednotlivé sociální služby

Formulář umožňuje zadat typy příloh pro jednotlivé druhy sociálních služeb a stanovit pro každý druh služby jejich povinnost přiložení k žádosti.

Formulář je rozdělen na dvě části. V první části je seznam typů příloh a ve druhé části je seznam služeb, ke kterým se typ přílohy, na kterém je kurzor, vztahuje.

• Jestliže se u služby nezvolí, zda je příloha povinná či nepovinná, nelze k takové službě tento typ přílohy přiložit.

• Jestliže se nastaví, že pro danou službu je příloha povinná, pak aplikace neumožní podat žádost o dotaci na tuto službu, pokud k ní není vložena příloha tohoto typu.

• Jestliže se nastaví, že příloha je pro danou službu nepovinná, pak aplikace při podání žádosti upozorní obsluhu, pokud tento typ přílohy není k žádosti přiložen. Podat žádost však aplikace umožní.

Seznam typů příloh lze převzít z číselníku typů příloh z předcházejícího dotačního kola daného kraje pomocí tl. vlevo dole.

Povolení hodnocení

Zaškrtnutím volby Povolit hodnocení X. kola na formuláři Dotačního řízení pro poskytovatele se aktivuje formulář hodnocení v úloze Hodnocení žádostí.

Mimořádný termín podání žádostí

V rámci mimořádného termínu lze podat žádost o dotaci jen na ty sociální služby, na které zatím poskytovatel na daný kraj žádost nepodal. Úloha slouží např. pro podání žádosti, která v řádném termínu byla podána v chybném dotačním programu.

Kliknutím na tl. Povolení mimořádného termínu se otevře seznam zadaných mimořádných termínů.