Poskytování sociální služby

Pro každou sociální službu uvedenou na formuláři Výkaz sociální služby je nutno uvést: informace o službě, informace o formách jejího poskytování, informace o poskytnutých činnostech, náklady a výnosy.

Zajištění stravování 
Podle druhu sociální služby aplikace vyžaduje vyplnit příslušné informace o způsobu zajištění stravování uživatelů služby a stravovacím provozu.

Cílové skupiny
Implicitně jsou vybrány cílové skupiny včetně jejich upřesnění podle aktuálního stavu v registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla sociální služba určena a poskytována jiným cílovým skupinám, výběr upravte. Zaškrtnuté cílové skupiny se nabízejí na Kartách uživatelů.
Jestliže po vyplnění
Karet uživatelů budete chtít odškrtnout cílovou skupinu, kterou jste na některé kartě použili, je nutno prvně zvolit na takové kartě jinou cílovou skupinu a pak teprve zde cílovou skupinu odškrtnout.

Věkové kategorie
Implicitně je výběr věkových kategorií včetně upřesnění převzat z registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla sociální služba určena a poskytována jiným věkovým kategoriím, výběr upravte.

Seznam položek cílové skupiny:

-       děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

-       etnické menšiny

-       imigranti a azylanti

-       oběti domácího násilí

-       oběti obchodu s lidmi

-       oběti trestné činnosti

-       osoby bez přístřeší

-       osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

-       osoby komerčně zneužívané

-       osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

-       osoby s chronickým duševním onemocněním

-       osoby s chronickým onemocněním

-       osoby s jiným zdravotním postižením

-       osoby s kombinovaným postižením

-       osoby s mentálním postižením

-       osoby s tělesným postižením

-       osoby se sluchovým postižením

-       osoby se zdravotním postižením

-       osoby se zrakovým postižením

-     osoby v krizi

-       osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

-       osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

-       pachatelé trestné činnosti

-       rodiny s dítětem/dětmi

-       senioři

 

Seznam položek věkové kategorie cílové skupiny:

-       děti kojeneckého věku (do 1 roku)

-       děti předškolního věku (1 - 6 let)

-       mladší děti (7 - 10 let)

-       starší děti (11 - 15 let)

-       dorost (16 - 18 let)

-       mladí dospělí (19 - 26 let)

-       dospělí (27 - 64 let)

-       mladší senioři (65 - 80 let)

-       starší senioři (nad 80 let)

-       bez omezení věku

 

Územní působnost 
Kraje územní působnosti jsou převzaty z registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla působnost služby jiná, upravte výběr krajů působnosti.

Dobrovolníci
Uveďte, kolik dobrovolníků pomáhalo při poskytování služby v roce, za který je podáván výkaz, a kolik celkem odpracovali hodin.

Formy poskytování
Zaškrtněte formy služby, které jste v roce, za který podáváte výkaz, poskytovali a kliknutím na příslušnou ikonu formy otevřete formulář pro zaevidování informací o formě poskytování.

Poskytnuté činnosti
V případě sociálních služeb, u kterých je ze zákona povinnost uzavřít smlouvu s uživatelem, se poskytnuté činnosti vykazují.

V případě sociálních služeb, u kterých není zákonná povinnost uzavírat smlouvu s uživatelem, se všechny poskytnuté činnosti vykazují za celou sociální službu dohromady - klikněte na ikonu úlohy Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům.

Náklady
Náklady na sociální službu zadáte kliknutím na ikonu Náklady.

Výnosy
Výnosy na sociální službu zadáte kliknutím na ikonu Výnosy.

Souhrnné náklady
Souhrnné náklady na zaměstnance zadáte kliknutím na ikonu Souhrnné náklady.

Opatření omezující pohyb osob
Počty druhů omezující pohyb osob zadáte kliknutím na ikonu Opatření omezující pohyb osob.

Odmítnutí uzavření smlouvy
Počty odmítnutí uzavření smlouvy zadáte kliknutím na ikonu Odmítnutí uzavření smlouvy.

Další úlohy:

Kontrola služby
Formální kontrola úplnosti výkazu sociální služby.