Podání výkazu

Mechanismus podání výkazu je obdobný jako podání žádosti o dotace:

Uzamčení výkazu, kontrola a podání

Úlohu pro podání výkazu spustíte z formuláře Výkaz sociálních služeb ikonou Podání výkazu.

Formulář slouží zejména k provedení těchto akcí:

Pro všechny tyto akce musíte mít oprávnění Podání výkazu anebo Delegování podání.

Nabídka akcí stejně jako text nápovědy se kontextově mění podle stavu výkazu.

Text nápovědy informuje, co nyní s výkazem můžete dělat.

V historii výkazu jsou uvedeny změny stavu výkazu, které byly akcemi vyvolány. V záznamu historie se uvádí datum změny, jméno uživatele, který změnu (akci) provedl a stav výkazu. U záznamů historie se stavem výkazu podaná je archivována tisková podoba dokladu o podání výkazu ve formátu PDF, jejíž náhled lze vyvolat, tisknout, případně uložit do adresáře.

Naposledy podaný výkaz lze vzít zpět pouze do termínu podání výkazu. Po tomto termínu již nelze podaný výkaz vzít zpět.

Pokud je výkaz podán, je možné na formuláři Podání výkazu zobrazit náhled na čestné prohlášení.

Podání výkazu je nutno provést, jak již bylo výše uvedeno, ve dvou krocích:

1) uzamčení výkazu pro závěrečnou kontrolu výkazu

2) vlastní podání výkazu. Podání výkazu má rovněž dva kroky:

a)  vyplnění čestného prohlášení.

b)  vlastní podání.

Kliknutím na tl. Podat se zobrazí formulář čestného prohlášení.

Na formuláři uvede uživatel, který podává výkaz, zda je statutárním zástupcem.

Pokud je, zapíše svou funkci.

Pokud není, zapíše jméno a příjmení statutárního zástupce, který jej pověřil k podání výkazu a uvede jeho funkci.

Potvrdí, že všechny údaje jsou pravdivé.

Pak klikne na tl. Podat.

Znovu proběhne formální kontrola výkazu a její výsledek se zobrazí v tiskové sestavě. Je-li vše v pořádku, klikněte na tl. vlevo dole Pokračovat.

Zobrazí se dotaz, zda skutečně chcete výkaz podat.

Po kladném potvrzení se zobrazí náhled tiskové sestavy výkazu, která se uloží jako doklad o podání. Tiskovou sestavu v tomto okamžiku nelze vytisknout ani uložit si na lokální disk.

Klikněte na tl. vlevo dole: Podat.


Po zpracování se zobrazí hlášení potvrzující úspěšné podání výkazu.

 

Jak si ověřím, že výkaz byl podán

Že je výkaz podán si můžete ověřit náhledem do Seznamu podaných výkazů anebo vytištěním podaného výkazu.

Podaný výkaz vytisknete z formuláře:

Podání výkazu (ihned po úspěšném podání)

Seznam podaných výkazů

Tisková sestava podaného výkazu je dokladem o podání výkazu. Obsahuje datum podání, kdo výkaz podal a čestné prohlášení.