Personální zajištění

Formulář Personální zajištění otevřete z formuláře Detail služby žádosti.

Formulář obsahuje rekapitulace informací o pracovních smlouvách, nakupovaných službách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti, o nákladech a požadované celkové výši dotace a údaje o dobrovolnících.

V rekapitulacích dohod se zobrazuje přepočet na celé úvazky, který provádí aplikace automaticky podle metodiky MPSV.

Na formuláři se přímo zadává pouze počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin. Údaje o pracovních smlouvách a dohodách se zadávají a mění až na příslušných formulářích:

·         pracovní smlouvy

·         dohody o provedení práce

·         dohody o pracovní činnosti

·         nákup služeb

V tabulkách rekapitulace pracovních smluv a nákupu služeb uveďte:

Úvazky za minulý rok:                         Jestliže byla služby poskytována i v roce předcházejícím roku dotace, uveďte u vybraných pracovních zařazení celkové počty úvazků. Jestliže služby poskytována nebyla, zapište 0.

Počet dobrovolníků:
Uveďte počet dobrovolníků podílejících se na zajištění sociální služby.

Počet odpracovaných hodin:
Uveďte počet hodin odpracovaných dobrovolníky.

Formulář pro vyplnění pracovních smluv, nákupu služeb nebo dohod otevřete kliknutím na příslušnou ikonu smluv nebo dohod (viz obrázek), které chcete vyplňovat nebo upravovat.