Oprava dotačního programu před hodnocením

Úloha je přístupná pracovníkům MPSV s oprávněním Vyhodnocování.

Jak na to

Výběr žádostí pro opravu programu

Úloha zobrazuje žádosti o dotace pouze neukončených dotačních řízení, a to po termínu podání žádostí, ale před povolením hodnocení anebo do termínu povolení opravy.

Upozornění: V úloze se zobrazují pouze žádosti, pro které ještě nebyla oprava povolena.

Před zobrazení seznamu žádostí o dotace pro opravu programu je nutno zadat výběrové podmínky filtru žádostí.

Jako i na ostatních obdobných formulářích filtru je povinným parametrem volba dotačního řízení.

Na rozdíl od ostatních filtrů se tento filtr liší tím, že přidáváním parametrů se podmínky výběru nezúžují, ale rozšiřují.

Volba Jiný dotační program na žádosti vybere žádosti o dotace na služby, kde poskytovatelem zvolený program je jiný než akt. použitý dotační program na poslední předcházející žádosti o dotaci.

Volba Nová žádost vybere žádosti o dotace na služby, na které v předcházejících dotačních řízení není od daného poskytovatele evidována žádná žádost.

Formulář umožňuje:

Označení nevhodného dotačního programu

Kliknutím na ikonu Detail - označení nevhodného dotačního programu na formuláři Výběr žádostí pro opravu programu se zobrazí formulář pro označení nevhodného dotačního programu a zápisu zdůvodnění tohoto zjištění. Zdůvodnění se tiskne na výzvě k provedení opravy a uvádí v emailu, které se zasílají poskytovateli.

Označení nevhodného dotačního programu je nutné, protože oprava dotačního programu je možná pouze u žádostí na dotace na tu službu, u které je označení provedeno.

Formulář obsahuje i informaci o splnění výzvy k opravě, podrobněji - kapitola Žádosti s povolenou opravou.

 

Povolení opravy dotačního programu

Kliknutím na ikonu Povolit opravu programu na formuláři Výběr žádostí pro opravu programu se zobrazí formulář Povolení opravy dotačního programu.

Podmínkou povolení opravy dotačního programu je zadání termínu opravy žádostí v administraci dotačního řízení.

Formulář slouží jak k povolení opravy a jejím případným změnám, tak k vytvoření a odeslání emailu výzvy k opravě a vytvoření dopisu výzvy.

Povolení k opravě žádosti se zadává pro celou žádost, přičemž poskytovatel může opravit pouze žádosti o dotace na služby s označeným nevhodným dotačním programem.

Formulář Povolení opravy dotačního programu obsahuje seznam služeb, na které je na žádosti žádáno o dotaci. Kteroukoli ze služeb lze označit, že má nevhodný dotační program podobně jako na formuláři Výběr žádostí pro opravu programu. Je možné také odznačení.

 

Jestliže žádná služba není označena, nelze povolit opravu žádosti. Povolení opravy žádosti lze zrušit. Podrobněji - kapitola Žádosti s povolenou opravou.

Upozornění: Po povolení opravy žádosti a zavření formuláře Výběr žádostí pro opravu programu se žádost s povolenou opravou nabízí v úloze Žádosti s povolenou opravou.

Údaj Splnění výzvy k opravě nabývá automaticky zejména těchto hodnot:

"Nic" nebo ”r;r;nezadáno”r; - oprava žádosti nebyla povolena

"Ne" - oprava žádosti byla povolena, ale je neprovedena

"Ano" - oprava žádosti byla povolena a je provedena

Při řešení nestandardních situací může nabývat i hodnotu "Ano - omyl". Podrobněji - kapitola  Žádosti s povolenou opravou.

Vytvoření emailu výzvy k opravě programu

Kliknutím na ikonu pro nový email se otevře formulář Email.

Seznam adresátů se vytvoří z kontaktů žádosti nebo kontaktů uvedených v registru.

Žlutě podbarvená pole jsou editovatelná.

Kliknutím na tl. OK se email uloží, ale neodešle. Odeslat jej lze kdykoli z formuláře pro údržbu emailu, který se otevře kliknutím na ikonu Údržba záznamu na formuláři Povolení opravy dotačního programu.

Kliknutím na tl. Odeslat se email odešle.

Jelikož je text emailu editovatelný, lze email použít i pro odeslání zcela jiného textu, např. o tom, že předcházející výzva k opravě programu byla odeslána omylem.

Vytvoření dopisu výzvy

Kliknutím na nový záznam dopisu se zobrazí komunikační okno pro zadání základních údajů dopisu.

Adresa je předvyplněna adresou sídla poskytovatele.

Po vyplnění údajů se zobrazí náhled dokumentu. Podobně jako v případě emailu je vlastní obsah dokumentu předgenerován. V levé části náhledu lze editovatelná pole měnit, v pravé části se zobrazuje vizuální náhled.

Modře označený text se tiskne černě, v náhledu pouze označuje editovatelný text.

Dokument lze uložit na lokální disk ve formátu PDF nebo přímo vytisknout.

Poznámka:

Žádosti s povolenou opravou

Úloha Žádosti s povolenou opravou se spouští z hlavního menu aplikace. Slouží k přehledu žádostí, kterým byla povolena oprava dotačního programu. Současně lze povolení programu zrušit anebo změnit označení služeb, které mají nevhodný dotační program. O těchto změnách lze poskytovatele informovat opět vytvořením a odesláním emailu anebo dopisem.

Současně s otevřením formuláře se zobrazí formulář pro zadání parametrů filtru. Volba dotačního řízení je povinná.

Na formuláři Žádosti s povolenou opravou dotačního programu je uveden seznam poskytovatelů, kterým byla povolena oprava žádosti.

Kliknutím na ikonu Detail se zobrazí formulář Povolení opravy dotačního programu, který již byl popsán v kapitole Povolení opravy dotačního programu.

Jestliže poskytovatel opravu žádosti neprovede anebo sice žádost vezme zpět, ale znovu nepodá, po povolení hodnocení žádostí (viz administrace dotačního řízení) aplikace pro hodnocení žádostí použije původně podanou žádost poskytovatele.

Řešení nestandardních situací před termínem opravy žádosti:

  1. Oprava programu byla povolena omylem

Otevřete formulář Povolení opravy dotačního programu a klikněte na tl. Zrušení povolení opravy. Pokud jste již poskytovateli zaslali výzvu, vygenerujte opět email, vhodně mu změňte text a odešlete jej. Podobně můžete vytvořit omluvný dopis.

V případě, že poskytovatel již zahájil opravu žádosti - vzal svou žádost zpět, opravu programu již nelze zrušit. Postupujte takto: Všechny služby označené jako s nevhodným dotačním programem, odznačte.

Vygenerujte email a dopis a informujte poskytovatele. Poskytovatel může žádost opětovně podat (aplikace nepovolí podání se změnou dotačního programu) anebo může žádost ponechat rozepsanou. Po povolení hodnocení se automaticky rozepsaná žádost nahradí původně podanou žádostí.

  1. Oprava žádosti již byla povolena a MPSV zjistí další službu s nevhodným programem

Označte tuto službu a informujte poskytovatele. Pokud poskytovatel již opravenou žádost podal (o čemž jste informování v poli Splnění výzvy k opravě - Ano), měl by žádost opět vzít zpět a opravu doplnit. Jestliže to neudělá, bude mít jeho žádost o dotaci na tuto službu v poli Splnění výzvy k opravě uvedeno: "Ne".

  1. Oprava žádosti již byla povolena a MPSV zjistí chybné označení nevhodného programu

Odznačte tuto službu a informujte poskytovatele. Pokud poskytovatel opravenou žádost ještě nepodal, aplikace nepovolí opravu dotačního programu služby, u které bylo označení zrušeno. Pokud poskytovatel již žádost podal, měl by ji vzít zpět a opět opravit. Jestliže to neudělá, bude mít jeho žádost o dotaci na tuto službu v poli Splnění výzvy k opravě uvedeno: "Ano - omyl". Neprovede-li opravu poskytovatel, je jedinou možností provést změnu programu v průběhu hodnocení pracovníkem MPSV.

Řešení nestandardních situací po termínu opravy žádosti:

  1. Oprava programu byla povolena omylem

Na formuláři Povolení opravy dotačního programu klikněte na ikonu pro označení / odznačení nevhodného dotačního programu. Označení sice již nelze měnit, ale lze měnit údaj Splnění výzvy k opravě. Pokud byla oprava již provedena, nastavte: "Ano - omyl", pokud nebyla, zrušte nastavení "Ne". Byla-li provedena, nutno provést zpětnou opravu v úloze pro změnu programu (v průběhu hodnocení). Takto postupujte u všech služeb žádosti, které jsou označeny příznakem nevhodný program.

  1. Chybné označení nevhodného programu

Postupujte jako u v předcházejícím případě, ale jen u té služby, která takto byla chybně označena.

Takto lze postupovat i kdykoli v průběhu hodnocení.