Karty zaměstnanců

Formulář slouží k vykázání struktury personálního zajištění sociálních služeb poskytovatele za období, za které se podává výkaz.

Kliknutím na ikonu Karty zaměstnanců na formuláři Výkaz sociálních služeb se otevře formulář seznamu karet zaměstnanců.

Seznam již zapsaných karet se zobrazí po kliknutí na ikonu Načtení karet dle výběru.

Možnosti výběru, které slouží hlavně pro prohlížení a kontrolu záznamů zaměstnanců, jsou v části Výběrová kritéria. Po volbě kritéria se zobrazí pole pro zadání příslušného vyhledávacího parametru:

Implicitně je nastaveno vyhledávání všech karet zaměstnanců.

Na rozdíl od karet uživatelů nelze na formuláři seznamu karet zaměstnanců přímo měnit žádné údaje. Karty se zadávají přes ikonu Nová karta a opravují přes ikonu Údržba karty.

Karty zaměstnanců lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok anebo převzít z jiné aplikace (např. personalistika, mzdové účetnictví), pokud má implementováno rozhraní do aplikace OKslužby – poskytovatel.

Úlohy:

Karta zaměstnance

Vyplňte:

Základní údaje o zaměstnanci
Zadejte pouze zaměstnance, kteří u organizace pracovali v období, za které se podává výkaz.

Číslo
Interní číslo záznamu generuje aplikace automaticky, nelze jej vyplnit ani změnit.

Identifikátor zaměstnance
Nepovinný pomocný identifikační údaj zaměstnance (např. číslo prac. smlouvy aj.). Jestliže jej vyplníte, musí být v rámci celého výkazu unikátní. Karty s vyplněným identifikátorem zaměstnance půjde převzít do výkazu za následující rok.

Pohlaví
Přepínačem označte pohlaví osoby.

Rok narození
Uveďte rok narození zaměstnance.

Dosažené vzdělání
Zvolte z nabízených možností:

Počet let praxe
Zadejte počet let relevantní odborné praxe v oboru. Načatý rok započítejte jako celý.

Počet let prac. poměru o organizace
Zadejte počet let prac. poměru u organizace, za kterou podáváte výkaz, a to ke konci období výkazu. Načatý rok započítejte jako celý.

 

Pracovní pozice
V tabulce uveďte všechny pracovní pozice daného zaměstnance vykonávané v rámci sociální služby alespoň jeden den v průběhu období, za které se výkaz podává.

Sociální služba
Službu vyberte z nabídky.

Pracovní pozice
Vyberte z nabídky pracovních pozic.

Typ pracovního poměru
Vyberte z nabídky:

Úvazek
Úvazek pracovní pozice (max. povolená hodnota: 1). Lze zadat jen pro pracovní smlouvu nebo DPČ.

Rozsah práce
Počet hodin DPP (lze zadat max. 150 hodin za kalendářní rok). Pro DPČ nebo PS se nezadává.

Období výkonu pracovní pozice
Období výkonu zadáte kliknutím na ikonu Období výkonu pracovní pozice. Do období výkonu pracovní pozice uvádějte jen dobu, po kterou zaměstnanec pozici skutečně vykonával. Období výkonu pozice nesmí zahrnovat dobu, po kterou pracovník pozici nemohl vykonávat např. z důvodu dlouhodobé nemoci (déle než 3 týdny), pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Jestliže zaměstnanec např. z výše uvedených důvodů za období výkazu nevykonával žádnou pracovní pozici, zaměstnance na kartách zaměstnanců neuvádějte.

Upozornění: Pokud pracovník vykonává stejnou pozici u jiné sociální služby, můžete zkopírovat údaje zadané v předcházejícím záznamu: Ikona Zkopírovat data.

 

Vzdělávání

Vytvořte seznam zaměstnancem absolvovaného vzdělávání za sledované období výkazu. Absolvované vzdělávání se neeviduje na pracovní pozice a sociální službu.

Druh vzdělávání
Vyberte z nabídky. Aplikace nepovolí zaevidovat vzdělávání, které by bylo určeno pro pracovní pozici, kterou by pracovník nevykonával ani jedním dnem v období výkazu.

Počet hodin
Zadejte počet hodin absolvovaného vzdělávání daného druhu celkem.

 

Nabídka typů vzdělávání:

1.1     Vzdělávání dle § 111 - zajišťované VŠ nebo VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost
Vzdělávání sociálního pracovníka dle § 111 odst. 1 zákona o soc. službách v rámci specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami navazujícího na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.

1.2     Vzdělávání dle § 111 - v rámci akreditovaných kurzů
Vzdělávání sociálního pracovníka dle § 111 odst. 1 zákona o soc. službách pořádané v rámci akreditovaných kurzů.

1.3     Vzdělávání dle § 111 - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb
Vzdělávání sociálního pracovníka dle § 111 odst. 1 zákona o soc. službách - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb.

1.4     Vzdělávání dle § 111 - školicí akce1. 
Vzdělávání sociálního pracovníka dle § 111 odst. 1 zákona o soc. službách - školicí akce.

2.1     Vzdělávání dle § 116 - zajišťované VŠ nebo VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost
Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona o soc. službách v rámci specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami navazujícího na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.

2.2     Vzdělávání dle § 116 - v rámci akreditovaných kurzů
Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona o soc. službách pořádané v rámci akreditovaných kurzů.

2.3     Vzdělávání dle § 116 - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb
Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona o soc. službách - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb.

2.4     Vzdělávání dle § 116 - školicí akce
Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle § 116 odst. 9 zákona o soc. službách - školicí akce.

3        Odborné vzdělávání vztahující se k poskytování sociální služby

4        Ostatní vzdělávání
Např. školení BOZP, hygienických předpisů, referentských zkoušek apod.

5.1     Individuální supervize
Individuální supervize vedené externím certifikovaným supervizorem, která je doložena písemným záznamem, výkazem práce, fakturou nebo smlouvou, ve sledovaném kalendářním roce.

5.2     Skupinová supervize
Skupinová supervize vedená externím certifikovaným supervizorem, která je doložena písemným záznamem, výkazem práce, fakturou nebo smlouvou, ve sledovaném kalendářním roce.

 

Délka prac. poměru v sociální službě
Tabulka obsahuje seznam sociálních služeb, ve kterých zaměstnanec v průběhu období výkazu pracoval. Záznam se vytvoří kliknutím na ikonu Nová délka prac. pomeru ve službě. Pokud záznam nevytvoříte, vytvoří se automaticky po uložení karty zaměstnance. Jeho vyplnění není ve výkazu za rok 2010 povinné.

Převzetí karet zaměstnanců z podaného výkazu za minulý rok

Úloha je aktivní pouze tehdy, jestliže není evidována žádná karta zaměstnance.

Přebírají se pouze karty zaměstnanců, pro které platí, že:

Údaj Počet let praxe se zvýší o 1.

Údaj Počet let prac. poměru v organizaci se zvýší o 1.

Údaj Počet let prac. poměru v soc. službě se zvýší o 1.

 Záznamy o vzdělávání se nepřebírají.

Poznámka: Do výkazu za rok 2013 nelze z technických důvodů převzít karty zaměstnanců z výkazu za předcházející rok.

Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání

Formulář se otevře z formuláře Seznam karet zaměstnanců přes ikonu Předepsané vzdělání pracovních pozic.

Formulář obsahuje číselník pracovních pozic. U pracovních pozic, které jste použili v kartách zaměstnanců, zadejte z nabídky minimální vzdělání požadované organizací pro výkon pozice.

Tabulku minimálního vzdělání lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok.

Ve výkazu za rok 2013 lze převzít pouze data z výkazu podaného za rok 2010. Data z výkazů podaných za rok 2012 ani 2011 převzít z technických důvodů nelze.

Seznam pracovních pozic:

1.    Pracovníci v přímé péči

1.1.  Sociální pracovníci

1.2.  Pracovník v sociálních službách

1.2.1.   přímá obslužná péče

1.2.2.   základní výchovná nepedagogická činnost

1.2.3.   pečovatelská činnost

1.2.4.   činnosti pod dohledem sociálního pracovníka

1.3.  Zdravotničtí pracovníci

1.3.1.   lékař

1.3.2.   nelékařští zdravotničtí pracovníci

1.3.2.1.       všeobecná sestra

1.3.2.2.       zdravotnický asistent

1.3.2.3.       fyzioterapeut

1.3.2.4.       ergoterapeut

1.3.2.5.       zdravotně-sociální pracovník

1.3.2.6.       nutriční terapeut

1.3.2.7.       adiktolog

1.3.2.8.       ošetřovatel

1.3.2.9.       sanitář

1.3.2.10.     jiný odborný pracovník

1.3.2.11.     jiný výše neuvedený pracovník

1.4.  Pedagogičtí pracovníci

1.4.1.   učitel

1.4.2.   vychovatel

1.4.3.   speciální pedagog

1.4.4.   psycholog

1.4.5.   pedagog volného času

1.4.6.   asistent pedagoga

1.4.7.   trenér

1.4.8.   vedoucí pedagogický pracovník

1.5.  Manželští a rodinní poradci

1.6.  Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby

2.    Ostatní pracovníci

2.1.  Obslužný personál

2.1.1.   Pracovníci - prádelna

2.1.2.   Pracovníci - stravování

2.1.3.   Pracovníci - údržba

2.1.4.   Pracovníci - úklid

2.1.5.   Pracovníci - obslužný personál ostatní

2.2.  Vedoucí pracovníci

2.2.1.   vedoucí organizace

2.2.2.   vedoucí služby

2.2.3.   ostatní vedoucí pracovníci

2.3.  Administrativní pracovníci

2.3.1.   pracovnici - sekretářské a asistenční pozice

2.3.2.   účetní

2.3.3.   ostatní administrativní pracovníci