Hodnocení žádostí

Kliknutím na ikonu Hodnocení služby se zobrazí formulář vlastního hodnocení.

Seznam položek vyhodnocených jako neuznané nebo nadhodnocené a celkový součet chybné výše požadavku na dotaci se zobrazuje na formuláři Hodnocení služby. Komentář Efektivita sociální služby (přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu) je povinný. Komentář lze zadat buď z formuláře Hodnocení rozpočtu anebo z formuláře Hodnocení služby.

Neuznatelné a nadhodnocené položky rozpočtu

Formulář slouží k označení těch položek rozpočtu, na které je žádáno o dotaci prostřednictvím hodnotícího kraje, avšak jejich požadovaná výše dotace je nadhodnocená anebo neuznatelná.

Formulář se otevře z formuláře Hodnocení služby kliknutím na ikonu Hodnocení rozpočtu služby.

Pokud obsluha zvolí neuznatelná, pak se do sloupce Chybná částka automaticky přepíše výše požadované dotace prostřednictvím hodnotícího kraje.

Pokud obsluha zvolí typ chyby položky částečně neuznatelná nebo nadhodnocená, pak do sloupce chybná částka musí uvést částku o kolik je požadované dotace prostřednictvím hodnotícího kraje nadhodnocená nebo částečně neuznatelná.

Komentář ke zdrojům financování

Formulář slouží k zadání komentářů ke zdrojům financování.

Formulář se otevře z formuláře Hodnocení služby kliknutím na ikonu Hodnocení zdrojů financování.

Zdroje financování, které patří do skupin: Resorty státní správy, Dotace od krajů, Strukturální fondy nebo Jiné zdroje jsou na formuláři zobrazeny v celkovém součtu za tyto jednotlivé skupiny. Komentář se zadává vždy za každou z těchto skupin.

Ve sloupci Rozdíl se spočítá rozdíl mezi nenulovou hodnotou Předpoklad na rok minulý a hodnotou Plán na rok dotace.

K položce zdroje financování se zadá komentář kliknutím na ikonu Komentář k položce zdroje financování.

Adekvátnost úhrad od uživatele:
Současně je povinné ohodnocení adekvátnosti výše předpokládaných úhrad. Jestliže obsluha zvolí, že výše není adekvátní, je nutno uvést odhad minimální výše úhrad od uživatelů. Tato částka bude součástí exportu dat do formátu CVS. Avšak nezapočítává se pro výpočet Max. návrhu podpory. K této částce by mělo být přihlédnuto při stanovení Optim. návrhu podpory.

Komentář

Komentář lze zapsat dvěma způsoby:

1) Kliknutím na tl. Komentář k chybné částce

2) Přímým zápisem do buňky Komentář. Tento zápis slouží k zápisu krátkého komentáře.