Hodnocení a prohlížení žádostí

Volbou úlohy Hodnocení žádostí se otevře formulář seznamu podaných žádostí o dotace na služby, žádané v rámci programu A na hodnotící kraj.

Současně se otevře formulář Filtr pro výběr žádostí o dotace na služby v programu A.

Seznam žádostí je aktivní i v případě, že ještě není povoleno hodnocení. Pokud hodnocení není povoleno, nelze ani prohlížet podanou žádost.

Pro žádost o dotaci na sociální službu, na které je kurzor, jsou k dispozici úlohy:

Pod seznamem žádostí jsou uvedeny tyto součtové údaje za vyfiltrované žádosti:

Krokovací tlačítka jsou aktivní jen tehdy, jestliže se všechny záznamy nevejdou na jednu stránku obrazovky.

Filtr žádostí

Filtr žádostí se otevře automaticky při otevřením formuláře Hodnocení žádostí o dotace nebo z tohoto formuláře kliknutím na ikonu Filtr pro výběr služeb.

Volba dotačního řízení je povinná. Dotační řízení je identifikováno rokem, na který je dotace žádána a řádným termínem podání žádosti o dotace. Dotační řízení obsluha vybírá z nabídky.

Seznam žádostí lze omezit podle vybraného druhu služby nebo na skupinu sociálních služeb anebo pouze na žádosti vybraného poskytovatele.

Dále můžete vybírat žádosti podle ukončení / neukončení hodnocení. Hodnocení je považováno za ukončené, jestliže je zadán soulad nebo nesoulad se SPRSS, zvolena podpora nebo nepodpora služby a vyplněn komentář k podpoře / nepodpoře, vypočten maxim. návrh podpory a zadán optimální návrh podpory, který nesmí být vyšší, než maximální.

Výběr potvrdíte kliknutím na tl. OK.

Pokud filtr zavřete křížkem vpravo nahoře, žádná žádost se nevybere.

Hodnocení žádostí

Kliknutím na tlačítko Hodnocení služby se zobrazí formulář vlastního hodnocení.

Požadavek na dotaci
V horní části formuláře je uvedena celková výše rozpočtu sociální služby, celková částka požadavku na dotace a z toho částka požadovaná po hodnotícím kraji. Částky požadované po jiných krajích jsou uvedeny vpravo v tabulce Rozdělení požadavku na dotaci. Požadavky na dotaci na další kraje jsou načteny ze žádosti. Žádosti na tyto kraje nemusí být podány.

Soulad se SPRSS
Obsluha posoudí soulad služby se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (SPRSS) a do komentáře uvede stručné posouzení souladu. Volba nevybráno se použije tehdy, jestliže uživatel není o souladu přesvědčen a bude jej vyhodnocovat později. Komentář je nepovinný.

Vypočtená finanční podpora
Počítá aplikace, pokud jsou pro druh sociální služby zadané parametry výpočtu.

Hodnocení rozpočtu
Kliknutím na ikonu Hodnocení rozpočtu služby se otevře formulář obsahující rozpočet služby uvedený na žádosti o dotaci, který umožňuje označit položky rozpočtu, stanovit neuznatelnou nebo nadhodnocenou výši dotace na hodnotící kraj.
Seznam položek vyhodnocených jako neuznané nebo nadhodnocené a celkový součet chybné výše požadavku na dotaci se zobrazuje na formuláři Hodnocení služby.
Komentář Efektivita sociální služby (přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu) je povinný. Komentář lze zadat buď z formuláře Hodnocení rozpočtu anebo z formuláře Hodnocení služby.

Hodnocení zdrojů financování
Kliknutím na ikonu Hodnocení zdrojů financování se otevře formulář obsahující seznamem zdrojů financování uvedený na žádosti o dotaci, který umožňuje přidat hodnotící komentáře.
Na formuláři Hodnocení služby se zobrazí seznam položek zdrojů financování, ke kterým byl přidán komentář. Ve sloupci Rozdíl se spočítá rozdíl mezi nenulovou hodnotou Předpoklad na rok minulý a hodnotou Plán na rok dotace.

Podpora služby
Obsluha zvolí, zda je služba úřadem podporována a v komentáři uvede krátké zdůvodnění. Pokud nebylo o podpoře ještě rozhodnuto, může uživatel ponechat volbu nevybráno. Komentář je povinný.

Chybný dotační program
Chybný dotační program určuje MPSV. Zde se pouze zobrazí informace, že žádost na tuto služba byla posouzena jako v daném programu nevhodná.

Maximální návrh podpory
Aplikace jej počítá automaticky: Požadované výše dotace na hodnotící kraj - ∑(výše nadhodnoceného nebo neuznatelného požadavku na dotaci za položky rozpočtu).

Optimální návrh podpory
Částku lze zadat anebo tlačítkem převzít hodnotu max. návrhu podpory.

Komentáře k přílohám

Tisk hodnocení
Vytvoří tiskovou sestavu hodnocení, kterou je možno uložit ve formátu PDF/A.

 

Neuznatelné a nadhodnocené položky rozpočtu

Formulář slouží k označení těch položek rozpočtu, na které je žádáno o dotaci prostřednictvím hodnotícího kraje, avšak jejich požadovaná výše dotace je nadhodnocená anebo neuznatelná.

Formulář se otevře z formuláře Hodnocení služby kliknutím na ikonu Hodnocení rozpočtu služby.

Obvyklé náklady
Pole se zobrazuje pouze pro druhy služeb, pro které je aplikací počítáno: centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelská služba a pro týdenní stacionáře. Částku aplikace počítá podle algoritmu stanoveného MPSV. U služeb, u kterých se obvyklé náklady počítají z úvazků pracovních smluv a DPČ zadaných v žádosti, se mohou obvyklé náklady vypočítat v nulové výši, a to tehdy, jestliže žádné úvazky a dohody DPČ nejsou v žádosti zadány.

Volba dotačního kola pro zobrazení plánovaných nákladů a požadované dotace za minulý rok
Volí dotační kolo minulého roku, ze kterého se načtou první dva sloupce – viz dále.

Plán. náklady za minulý rok
Sloupec obsahuje plánované náklady uvedené na první žádosti o dotace na předcházející dotační rok, tj. jestliže byla žádost podána v prvním kole, tak z prvního kola, pokud v prvním kole nebyla podána, tak z prvního následujícího kola, ve kterém žadatel podal žádost a pro které se mají zveřejnit výsledky. Jestliže žadatel na předcházející rok podal žádosti ve více kolech, zobrazí se combobox pro volbu dotačního kola, ze kterého se mají načíst plánované náklady.

Požad. dotace za minulý rok
Sloupec obsahuje požadovanou výši dotace uvedenou na první žádosti na předcházející dotační rok, tj. jestliže byla žádost podána v prvním kole, tak z prvního kola, pokud v prvním kole nebyla podána, tak z prvního následujícího kola, ve kterém žadatel podal žádost a pro které se mají zveřejnit výsledky. Jestliže žadatel na předcházející rok podal žádosti ve více kolech, zobrazí se combobox pro volbu dotačního kola, ze kterého se mají načíst plánované náklady.

Chyba položky a Chybná částka
K označení chybné položky slouží sloupec Chyba položky. Kliknutím na šipku se nabídne výběr chyby: neuznatelná, částečně neuznatelná nebo nadhodnocená.
Pokud obsluha zvolí neuznatelná, pak se do sloupce Chybná částka automaticky přepíše výše požadované dotace prostřednictvím hodnotícího kraje.
Pokud obsluha zvolí typ chyby položky částečně neuznatelná nebo nadhodnocená, pak do sloupce Chybná částka musí uvést částku o kolik je požadované dotace na hodnotící kraj nadhodnocená nebo částečně neuznatelná.

Komentář

Komentář lze zapsat dvěma způsoby:

Hodnocení z minulého roku
Úloha zobrazí hodnocení rozpočtu žádosti o dotace na předcházející rok. Jestliže v minulém roce dotace bylo na službu o dotaci požádáno prostřednictvím tohoto KÚ ve více kolech dotačního řízení, je na formuláři možnost výběru dotačního kola (podle termínů podání žádosti).

Komentář ke zdrojům financování

Formulář slouží k zadání komentářů ke zdrojům financování.

Formulář se otevře z formuláře Hodnocení služby kliknutím na ikonu Hodnocení zdrojů financování.

Zdroje financování, které patří do skupin: Resorty státní správy, Dotace od krajů, Strukturální fondy nebo Jiné zdroje jsou na formuláři zobrazeny v celkovém součtu za tyto jednotlivé skupiny. Komentář se zadává vždy za každou z těchto skupin.

Ve sloupci Rozdíl se spočítá rozdíl mezi nenulovou hodnotou Předpoklad na rok minulý a hodnotou Plán na rok dotace.

K položce zdroje financování se zadá komentář kliknutím na ikonu Komentář k položce zdroje financování.

Úhrady od uživatelů
Komentář je povinný u těchto druhů služeb:
osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, sociální rehabilitace (jen pro pobytovou formu), chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity, služby následné péče (jen pro pobytovou formu), sociálně terapeutické dílny, noclehárny a nízkoprahová denní centra.

Adekvátnost úhrad od uživatele:
Současně je povinné ohodnocení adekvátnosti výše předpokládaných úhrad. Jestliže obsluha zvolí, že výše není adekvátní, je nutno uvést odhad minimální výše úhrad od uživatelů. Tato částka bude součástí exportu dat do formátu CVS. Avšak nezapočítává se pro výpočet Max. návrhu podpory. K této částce by mělo být přihlédnuto při stanovení Optim. návrhu podpory.  

Fondy zdravotních pojišťoven
Komentář je povinný u těchto druhů služeb:
domovy pro seniory, domovy pro osoby ze zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře.

Dotace – obce
Aplikace vyžaduje zadat povinně komentář.

Příspěvek od zřizovatele obce
Aplikace vyžaduje zadat povinně komentář.

Příspěvek od zřizovatele kraje
Aplikace vyžaduje zadat povinně komentář.

Dotace od krajů
Aplikace vyžaduje zadat povinně komentář.

Průměrná minimální výši úhrad
V horní části formuláře aplikace pro vybrané služby počítá průměrnou minimální výši úhrad. Výše se počítá pouze pro tyto služby: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.
Průměrná minimální výše úhrad je počítána podle vzorce stanoveného ministerstvem.

Minimální výše úhrad z fondů v. z. p. (Minimální výše úhrady z fondů veřejného zdravotního pojištění)
Údaj počítá aplikace pouze pro služby domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře. Vypočte se jako součet počtu uživatelů služby ve stupni závislosti III a IV vynásobený počtem měsíců poskytování služby v dotovaném roce a výší minimální měsíční úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Komentář

Komentář lze zapsat dvěma způsoby:

Komentáře k přílohám

Kliknutím na tl. Komentáře příloh se zobrazí seznam příloh a jejich komentářů.

Umístěním kurzoru na záznam přílohy a kliknutím na tl. Přílohy se otevře okno pro její zápis.

Kopírování dat z tabulek

Formuláře hodnocení umožňují kopírování záznamů tabulek. Zkopírované údaje lze vložit např. do MS Excelu nebo Wordu.

Chybný dotační program

Vyjádření k žádostem o dotace v programu B na služby, které nemají celostátní působnost, provádí pracovníci krajských úřadu.

Vyjádření spočívá ve vyjádření k souladu služby se SPRSS a případně v zadání příznaku, že dotace má chybně zvolený dotační program.

Vyjádření provádějí krajské úřady, jejichž kraje žadatel na žádosti uvedl jako kraje působnosti dané služby.