Export a import dat

Kliknutím na nabídku Export/import dat v hlavním menu aplikace se otevře formulář, na kterém zvolíte dotační řízení a export anebo import dat.

Export dat do formátu CSV

Krajské úřady mají k dispozici volbu exportu dat buď pro žádosti o dotace v programu A anebo v programu B.

Export dat žádostí v programu A zahrne data všech žádostí o dotace daného dotačního řízení, které jsou v programu A požadovány prostřednictvím hodnotícího kraje.

Export dat žádostí v programu B zahrne data všech žádostí o dotace daného dotačního řízení, které jsou v programu B a hodnotící kraj je na žádosti uveden jako kraj působnosti služby, přičemž se nejedná o celorepublikovou působnost.

Pro KÚ se nabízí export ve dvou režimech: export dat žádostí anebo export kontaktních údajů žádostí.

Export pro MPSV obsahuje vždy data žádostí o dotace v obou programech.

 

Kliknutím na tl. Proveď se zobrazí formulář pro výběr adresáře, do kterého má být exportní soubor uložen. Na formuláři lze také určit název souboru. Stisknutím tl. Save se exportovaná data uloží.

Aplikace data exportuje ve formátu CSV. Formát CSV je textový formát, který dovede načítat MS Excel. Jako oddělovač je použit středník.

 

Pro MPSV je export dat rozšířen o možnost exportu dat za všechny kola dotačního řízení v daném roce.

Import dat pro KÚ

Import slouží k hromadnému načtení částky reálného návrhu podpory.

Na úrovni krajského úřadu nemá import pro žádosti o dotace v programu B smysl.

Podmínky pro formát a obsah importovaného souboru:

1. Importovaný soubor musí být ve formátu CSV, jako oddělovač použit středník.

2. První řádek souboru musí obsahovat názvy sloupců.

3. Soubor musí obsahovat pouze pět sloupců, a to těchto názvů a v tomto pořadí:

     zad_id

     sluzba_id

     kraj_kod

     identifikator_sluzby

     podpora_realna

4. Všechny sloupce musí být vyplněny.

     a) První čtyři sloupce identifikují žádost o dotaci na službu.

      b)Sloupec podpora_realna obsahuje návrh částky, musí obsahovat číslo, v případě, kdy službě nemá být dotace přidělena, je nutno uvést nulu.

5. Soubor musí obsahovat všechny žádosti o dotace prostřednictvím hodnotícího kraje.

Kliknutím na ikonu Výběr souboru k importu se zobrazí formulář pro výběr importního souboru, kliknutím na tl. Open se importovaný soubor načte a kliknutím na tl. Proveď se zahájí proces importu. Aplikace kontroluje formální správnost souboru. Zjištěné chyby se vypíší do formuláře a brání načtení hodnot reálného návrhu podpory.

Pokud nejsou zjištěny chyby, podle dat v importním souboru se přepíší hodnoty reálného návrhu podpory všech žádostí o dotace v programu A požadovaných prostřednictvím hodnotícího kraje.

Import dat pro MPSV

Import slouží k hromadnému načtení částek:

Import lze použít ve dvou režimech:

       1. Všechny žádosti

        2. Jen žádosti hodnocené MPSV

První volba vyžaduje, aby importní soubor obsahoval všechny žádosti daného dotačního řízení. Pokud se zvolí import Reálného návrhu podpory, pak u žádostí, které hodnotily KÚ a nedošlo u nich ke změně dotačního programu, se musí částka Reálného návrhu podpory v importním souboru shodovat s částkou evidovanou v systému. Importují se pouze Reálné návrhy podpory žádostí, které hodnotí MPSV, tedy zejména žádostí v programu B anebo žádostí, kterým byl dotační program změněn z B na A.

Druhý režim umožňuje import pouze Reálného návrhu podpory, avšak v importním souboru mohou být pouze žádosti, které hodnotí MPSV. To znamená, že takto lze naimportovat reálné návrhy podpory žádostí v programu B ještě před podáním souhrnných žádostí krajskými úřady a bez obav, že od posledního exportu došlo k jejich změně.

Upozorňujeme, že nelze importovat soubor se žádostmi, jestliže po exportu byly provedeny změny dotačních programů!

Podmínky pro formát a obsah importovaného souboru:

1. Importovaný soubor musí být ve formátu CSV, jako oddělovač použit středník.

2. První řádek souboru musí obsahovat názvy sloupců.

3. První čtyři sloupce souboru musí obsahovat tyto údaje:

    zad_id

    sluzba_id

    kraj_kod

     identifikator_sluzby

4. Další sloupce soubor musí obsahovat podle volby importovaných údajů:

     real_navrh_podpory

     změna_real_navrhu

     navrh_pro_dk

     navrh_dk

      priznana_vyse_dotace

 5. Sloupce, které nejsou k importu zvoleny, soubor nesmí obsahovat.

Import dat pro spisovou službu - dotační prog. C, D a E

Import se spouští z úlohy Export a import dat.
Aplikace upozorní, pokud některé službě nebyla ještě stanovena dotace (není zadána žádná částka, ani nula).
Aplikace upozorní, jestliže existuje žádosti žadatele, který nemá IČ.

Vytvořte importní soubor ve formátu CSV, který bude mít v prvním řádku názvy sloupců ic cis_jed car_kod

Pro načtení CSV souboru s čj. a čárovými kódy spusťte úlohu Export a import dat, zvolte Import a číslo jednací a čár. kód.
Není nutné importovat čj. naráz pro všechny žádosti.
Aplikace kontroluje, aby čj. a čárový kód byly v importním souboru a také v aplikaci unikátní.

Řešení chyb při importu čj.:

Jestliže potřebujete zjistit, co je v aplikaci naimportováno, proveďte export pro spisovou službu.
U žádostí, pro které již byly čj. a čárový kód naimportovány, budou uvedeny tyto údaje v exportu.
Import čj. a čár. kódy můžete provést jen pro ty žadatele (IČ), pro které chcete čj. opravit.
Jestliže potřebujete celý import opakovat, doporučujeme naimportovat všechny čj. znovu a před vlastním importem zaškrtnou před importem smazat.

 

Import dat s přiznanou výší dotace

Pro dotační program C

CSV soubor s přiznanými částkami dotace musí obsahovat v prvním řádku názvy sloupců: identifikator_sluzby a priznana_dotace
Je však nutné, aby obsahoval přiznané dotace za všechny služby všech žadatelů.

Pro dotační program D

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady, na výpadek zdrojů a na kompenzaci pracovníků. První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

identifikator_sluzby

vn_proznana_dotace

vz_priznana_dotace

kc_priznana_dotace.

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů nebo na kompenzaci pracovníků se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.

 Pro dotační program E

Soubor pro import dat přiznané dotace musí obsahovat výši dotace přiznané na vícenáklady a na výpadek zdrojů. První řádek importního souboru musí obsahovat tyto názvy sloupců:

identifikator_sluzby

vn_proznana_dotace

vz_priznana_dotace.

Jestliže některá dotace na vícenáklady nebo na výpadek zdrojů nebo na kompenzaci pracovníků se nepřiznává, musí být zadaná nula.

Soubor musí obsahovat všechny služby, na které bylo žádáno o dotaci.