Hodnocení žádostí o dotace v programu A ministerstvem

Úloha je přístupná pouze pracovníkům MPSV s oprávněním Hodnocení žádostí.

Slouží k hodnocení žádostí o dotace v programu A, které hodnotí MPSV, zejména k hodnocení žádostí, které byly původně podány v programu B a kterým byl změněn dotační program.

Jak na to

 1. Volbou úlohy Dotační program A z hl. menu aplikace se zobrazí seznam žádostí o dotace v programu A, které mají být hodnoceny MPSV. Jedná se zejména o žádosti s aktuálně evidovaným programem A po změně dotačního programu.

 2. Seznam obsahuje žádosti o dotace na danou službu, a to bez uvedení kraje, jehož prostřednictvím je nebo má být žádáno: žádost o dotaci na danou službu je tedy zastoupena jen jedním záznamem. Kraj(e), prostřednictvím kterého bude dotace distribuována, je evidován v rámci úlohy Hodnocení - viz dále.

 3. Na formuláři seznamu žádostí si obsluha může zobrazit:

  1. Celou žádost o dotace podanou daným poskytovatelem (včetně žádostí na všechny služby bez ohledu na zvolený program).

  2. Detail žádosti poskytovatele o dotace pro danou službu.

  3. Náhled na všechny registrované služby daného poskytovatele.

  4. Seznam všech podaných žádostí poskytovatele, obsahujících žádost o dotaci na danou sociální službu, detaily těchto žádostí, jejich hodnocení a výše přiznané dotace. Náhledem do seznamu získáte např. informaci, zda žadatel pro daný rok již žádost o dotaci nepodal v rámci předcházejícího termínu, v jakém dotačním programu a výši přiznané dotace.

  5. Vyjádření krajů k souladu služby se SPRSS a správnosti volby dotačního programu. Aplikace umožňuje provádět hodnocení žádostí o dotace na služby s nadregionální působností bez ohledu na stav vyjádření jednotlivými kraji.

 4. Vyberte službu pomocí vhodného setřídění nebo nastavení filtru a klikněte na ikonu Hodnocení žádosti.

 5. Jestliže ještě nebyl rozpočet hodnocen, stanovte neuznatelné a nadhodnocené položky a okomentujte efektivitu sociální služby.

 6. Jestliže ještě nebyly okomentovány zdroje financování, okomentujte je.

 7. Určete kraje, které budou distribuovat dotaci.

 8. Celkovou částku požadované dotace a celkovou částku maximálního návrhu dotace rozdělte bezezbytku mezi kraje, které jste určili k distribuci dotace: V rámci každého kraje vyhodnoťte soulad služby se SPRSS, podporu, zapište příslušné komentáře a zadejte výši požadavku prostřednictvím daného kraje a maximální a optimální návrh podpory prostřednictvím tohoto kraje.

 9. Úplnost hodnocení služby lze překontrolovat úlohou aplikační kontroly.

Seznam žádostí v programu A, které hodnotí ministerstvo

Volbou úlohy Dotační program A části Hodnocení žádostí v hlavním menu aplikace se otevře formulář seznamu žádostí o dotace na služby, žádané v rámci v programu A, které má hodnotit MPSV.

Současně se otevře formulář Filtr pro výběr služeb v programu A. Práce s filtrem je obdobná jako při hodnocení žádostí v programu B.

Krokovací tlačítka jsou aktivní jen tehdy, jestliže se všechny záznamy nevejdou na jednu stránku obrazovky.

Formulář hodnocení se pro žádost, na které je kurzor, otevřete kliknutím na ikonu Hodnocení služby.

Pro žádost o dotaci, na které je kurzor, jsou dále k dispozici tyto funkce:

Pod seznamem žádostí jsou uvedeny tyto součtové údaje za vyfiltrované žádosti:

Sloupce Max. návrh podpory a Optimální návrh podpory v jednotlivých řádcích vyjadřují součet těchto částek stanovených pro jednotlivé kraje, prostřednictvím kterých bude dotace distribuována.

 

Hodnocení žádosti v programu A

Kliknutím na ikonu Hodnocení služby na formuláři Hodnocení žádostí v programu A (seznam žádostí) se otevře formulář pro vlastní hodnocení a stanovení návrhů dotace prostřednictvím krajů.

Rozpočet služby a zdroje financování se hodnotí obdobně jako u žádostí o dotace v programu B, totiž za celou službu, nikoli za jednotlivé kraje, které budou dotaci distribuovat.

Pokud daná žádost má změněný program dotace z B na A a v rámci programu B jí již byly rozpočet a zdroje financování hodnoceny, toto hodnocení se použije.

Formulář pro hodnocení rozpočtu a pro komentář zdrojů financování je stejný jako pro hodnocení žádostí o dotace v programu B.

Výsledkem hodnocení rozpočtu je stanovení celkového max. návrhu podpory. Součet max. návrh podpory krajů, které budou dotaci distribuovat, nesmí tuto částku překročit, ale nesmí být ani nižší.

Hodnocení lze vytisknout, tiskovou sestavu je možno uložit ve formátu PDF/A.

Rozdělení požadované dotace na kraje a hodnocení v rámci kraje

Zaškrtněte kraje, které budou dotaci distribuovat jako by bylo o dotaci žádáno jejich prostřednictvím. Seznam krajů obsahuje pouze kraje působnosti uvedené na žádosti o dotaci. V případě změny programu z B na A seznam nabízí všech čtrnáct krajů. Kraj lze zvolit rovněž v rámci formuláře pro rozdělení požadované dotace, viz dále.

Kliknutím na ikonu Rozdělení požadované dotace na formuláři Hodnocení žádostí v programu A (seznam žádostí) se zobrazí formulář pro stanovení částky požadované dotace prostřednictvím tohoto kraje a pro stanovení  max., optimálního a reálného návrhu podpory a pro posouzení souladu služby se SPRSS. Komentář k posouzení souladu je nepovinný.

Pozn.: Ikona je aktivní po vložení kurzoru na řádek kraje.

Pro informaci se na formuláři zobrazují informace o výši rozpočtu, požadované celkové výši dotace a celkové výši max. návrhu dotace.

K hodnocení jsou pro obsluhu k dispozici také funkce pro prohlížení celé žádosti, detailu žádosti na danou službu a náhled do registru.

Reálný návrh podpory lze také jako u hodnocení žádostí o dotace v programu B zadat v rámci vyhodnocení žádostí.

Kontrola úplnosti hodnocení

Úloha slouží ke kontrole úplnosti a správnosti vyplnění hodnocení. Výsledky kontroly lze vytisknout anebo uložit ve formátu PDF.