Jak na dotace - doporučený postup

Podmínkou pro vyplnění a podání žádosti je uživatelské oprávnění Podat žádost nebo Delegování podání. Pokud bude obsluha pouze žádost připravovat, stačí oprávnění Práce se žádostí.

Postup vyplnění a podání žádosti

Zkontrolujte údaje evidované v registru poskytovatelů o poskytovaných sociálních službách

Otevřete si náhled do registru poskytovatelů sociálních služeb a zkontrolujte, zda údaje evidované o organizaci jsou aktuální a zda seznam sociálních služeb, doba jejich poskytování a seznamy zařízení, ve kterých jsou poskytovány, jsou úplné. V případě nesrovnalostí nevytvářejte žádost, ale kontaktujte příslušný registrační orgán a domluvte se na jejich odstranění.

Zjistěte si termíny pro podání žádostí o dotaci pro jednotlivé kraje a v případě dotačního programu B termín pro podání žádosti na MPSV.

Spusťte úlohu Nová žádost a zvolte dotační program a kraj, na který chcete žádost podávat.

Zvolte dotační program a v případě volby dotačního programu A zvolte kraj, na který chcete podat žádost. Aplikace však umožní otevřít žádost jen v tom případě, že kalendářní datum spadá do období pro podávání žádostí, které kraj (nebo MPSV pro dotační program B) v aplikaci nastavil.
Rozepsat můžete žádosti na více vyhlašovatelů dotačního řízení, současně však můžete psát jen jednu žádost.

Zkontrolujte údaje o organizaci převzaté do žádosti z registru poskytovatelů

Jestliže zjistíte nesoulad v názvu, adrese, IČ nebo právní formě, údaje neukládejte, ukončete aplikaci a kontaktujte registrující orgán.
Pokud je vše v pořádku vyplňte celý formulář.

Vytvořte seznam registrovaných služeb, na které budete žádat o dotaci

Do seznamu uveďte jen ty sociální služby, na které chcete žádat o dotaci vyhlašovatele dotačního řízení, kterého jste zvolili při vytváření žádosti.

Pro každou sociální službu z vytvořeného seznamu vyplňte dílčí žádost o dotaci:

V případě programů A nebo B

Informace žádosti týkající se dané služby si můžete kdykoli vytisknout.

 

V případě mim. dotačních programů:

Podrobnosti o mimořádných dotačních programech jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

 

Ve společných údajích žádosti vyplňte všechny osoby zastupující žadatele.

Počet společně jednajících statutárních zástupců nevyplňujte, pokud zástupci jednají samostatně. Počet společně jednajících statutárních zástupců vyplňte pouze v případě, že jednají společně. Pak uveďte jejich počet v rozsahu 2 - 9, při podání žádosti je následně požadován elektronický podpis od tohoto počtu statutárních zástupců.

V seznamu osob zadejte povinné položky: Jméno, Příjmení a Právní důvod zastoupení.

Pokud je osoba Statutární zástupce, doplňte navíc atributy Datum narození a Bydliště.

Vložte přílohy k celkové žádosti

Proveďte závěrečnou kontrolu žádosti

Pro závěrečnou kontrolu zamkněte žádost, aby ji jiný z kolegů po dobu závěrečné kontroly nemohl měnit. Při zamčení aplikace provede kontrolu správnosti vyplnění žádosti a upozorní na chyby, které by bránily vlastnímu podání žádosti. Pokud sami zjistíte chyby, žádost odemkněte a proveďte úpravu žádosti.

Podejte žádost

Vlastní podání žádosti je možné pouze, je-li žádost uzamčena proti dalším úpravám. Vyplníte čestné prohlášení, ve kterém uvedete aktuální pozici v organizaci, aktuální statutární orgán organizace a v případě, že organizace má ke dni podání závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu aj. po lhůtě splatnosti, uvedete o nich stručnou informaci.
Aplikace provede závěrečnou kontrolu a, je-li vše v pořádku, akceptuje žádost. Jako doklad o podání si můžete vytisknout žádost, ve které je uvedeno datum a čas podání včetně jména uživatele, který žádost podal.

Vytvořte a podejte žádosti na dotace na ostatní kraje a žádost v dotačním programu B

Obdobně vytvořte a podejte žádosti o dotace v programu A na ostatní kraje a žádost o dotaci v programu B.

Jak zjistím, na který kraj jsem ještě nepodal žádost o dotaci na sociální službu

Aplikace nabízí přehled sociálních služeb a jejich zařazení nebo připravované zařazení do žádostí na dotace.

Jak opravím podanou žádost?

Jestliže neuplynul termín pro podání žádostí na daný kraj (nebo pro žádosti v programu B), pusťte úlohu prohlížení podaných žádostí, zobrazte si podanou žádost a přes úlohu Podání žádosti vezměte žádost zpět.

 

Vyplňování žádosti více uživateli současně

Aplikace umožňuje vyplňovat žádost více uživateli současně. Použita je metoda tzv. optimistického zamykání. To znamená, že v případě, kdy dva nebo více uživatelů vyplňují stejný záznam, uloží se změna toho uživatele, který byl nejrychlejší a uložil změnu jako první. Ostatním uživatelům aplikace při pokusu o uložení oznámí, že již někdo jiný záznam změnil a jejich provedená změna se neuloží a aplikace ji zapomene.

Jestliže bude žádost vyplňovat více uživatelů současně, zorganizujte si práci na jedné žádosti podle těchto pravidel: