Detail služby na žádosti – dílčí žádost o dotaci na soc. službu

Formulář Detail služby je hlavním formulářem pro vyplnění všech náležitostí žádosti o dotace pro danou službu.

Formulář obsahuje informace o službě, působnost služby v krajích a v případě programu A rozdělení dotace na kraje působnosti. Na spodním okraji formuláře jsou tlačítka pro otevření dalších potřebných formulářů týkajících se dané služby: informace o předchůdci sociální služby, struktura uživatelů služby (jen pro služby skupiny sociální péče), personální zajištění služby, rozpočet služby, zdroje financování služby a pro vložení příloh k sociální službě.

Název služby
Název služby je povinný údaj pro uložení záznamu.

Kapacita
Údaje týkající se kapacity jsou povinné pro podání žádosti, ale pokud je ještě nevyplníte, aplikace povolí zavřít formulář. Pokud jste v předminulém roce službu v dané formě neposkytovali, zapište 0 a tuto skutečnost uveďte v poznámce.

Poznámka kapacity
Poznámku otevřete kliknutím na ikonu.

 

Pro žádosti v programu A:

Působnost sociální služby a rozdělení požadavku na dotaci:
Zadejte procentuální odhad působnosti v krajích. Seznam krajů aplikace nabízí podle působnosti uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Pro rovnoměrné rozdělení působnosti zaškrtněte automaticky počítat podíl působnosti v krajích rovnoměrně. Sloupec Podíl působnosti je v případě volby automatického rozdělení needitovatelný.
Označte kraje, na které chcete rozdělit požadovanou výši dotace a uveďte procentuální rozdělení.

Nyní zvolte způsob rozdělení požadavku na dotaci mezi vybrané kraje:

Jestliže nezaškrtnete žádnou z výše uvedených dvou možností, je nutné do sloupce Podíl požadavku uvést procentuální rozdělení požadavku na dotaci mezi jednotlivé kraje.

Jestliže se procentuální rozdělení požadované dotace liší od procentuálního rozdělení působnosti, uveďte vysvětlení.

Jestliže není vyplněn formulář rozpočtu sociální služby, výše dotace se v tabulce zobrazuje jako nulová. Po vyplnění výše dotace na formuláři rozpočtu se tato tabulka automaticky přepočítá.

Pro kraje, na které žádáte o dotaci, je nutno zadat okresy působnosti. Umístěte kurzor na vybraný kraj a klikněte na ikonu Výběr okresů: zaškrtněte okresy působnosti.

Pro žádosti v programu B:

Rozdělení působnosti služby

Na žádosti v dotačním programu B se uvede pouze procentuální působnost v krajích.

Pro informaci aplikace zobrazuje působnost uvedenou v registru poskytovatelů.

Převažující cílová skupina:
Z nabídky cílových skupin služby, které jsou zadány v registru, vyberte převažující cílovou skupinu.

Specifika služby
Uveďte zásadní informace o sociální službě, které mají vliv na rozpočet služby i požadavek na poskytnutí dotace. Neopakujte informace uváděné v jiných částech žádosti. Tyto informace se mohou týkat např. úhrad za fakultativní činnosti u sociálních služeb poskytovaných dle zákona bez úhrady, důvodů pro nárůst požadavku na dotaci oproti minulému roku apod.

Poznámka: Na formuláři je také tlačítko pro zobrazení informací z registru: seznam zařízení, ve kterých je služba provozována, provozní doba, typy cílových skupin a věkové kategorie cílových skupin. Na formuláři se nic nevyplňuje.